Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

Openbare kennisgeving bouw-, sloop- en kapvergunningen

18 juli 2001

Publicatiedatum

OPENBARE KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet brengt het volgende ter openbare kennis:

AANVRAAG BOUW-/SLOOPVERGUNNING/MELDING

Bij de deelgemeente Hoogvliet zijn de volgende aanvragen om een bouw-/sloopvergunning/melding ontvangen van:

* Coolcat Nederland voor het plaatsen van lichtreclame op de luifel, Binnenban 154-160


* R. Fer voor het oprichten van een uitbouw aan de achtergevel, Plevier 36

* H.C.P. van Esch voor het plaatsen van een blokhut, Smeerwortel 11
* Maasoevers Hoogvliet voor het slopen van portiekwoningen en bergingen, Koolvisweg 170-222

* Ramcharan voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, Janswaal 40

* A.J. Korner voor het plaatsen van 2 dakkapellen, Middenbaan Zuid 554

* Dhr./mw. Toebak voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, Schakelweg 86

* Progam Ontwikkeling voor het oprichten van een kantoorgebouw, Koddeweg

* S. van Oost voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, Bieslook 11

* H. Groenenboom voor het plaatsen van een tuinhuisje in de achtertuin, Platte Driedijk 61

* F.J. de Wilde voor het orpichten van een aanbouw aan de zijkant van de woning, Parsifalstraat 1

* Hapeo Projectontwikkeling b.v. voor het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van een bedrijfsgebouw, Tinnegieterstraat 3
* R.R. Kruithof voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, Middenbaan Zuid 558

* Van Hengel Beheer voor het oprichten van een bedrijfshal met kantoor, Klompenmakerstraat 20

* Telfort b.v. voor het plaatsen van een antenne-installatie, Klaasje Zevensterstraat 288-380

AANVRAAG KAPVERGUNNING

Bij de deelgemeente Hoogvliet zijn de volgende aanvragen om een kapvergunning ontvangen van:

* J.M.P. Koppejan-v.d. Berg voor het kappen van 3 Coniferen gesitueerd in de tuin van het pand Majoraanpad 27


* A. Somers-Poldervaart voor het kappen van 1 Den gesitueerd in de voortuin van het pand Viswant 26

* J. Steijl voor het kappen van 1 boom gesitueerd in de achtertuin van het pand Walraven van Hallstraat 1

* J.H. Verkouter voor het kappen van 1 Prunus gesitueerd in de voortuin van het pand Speerreep 72

* H. en C. Hanveman voor het kappen van 1 boom gesitueerd in de voortuin van het pand Wijnruitstraat 16

BESLUITEN EN VERLEENDE VERGUNNINGEN.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet heeft de volgende vergunningen en/of toestemming verleend of geweigerd aan:
* Gemeente Rotterdam, d.t.v. directeur Gemeentewerken vergunning verleend voor het kappen van 1 Meidoorn nabij het pand Baarsweg 150; onder oplegging van de herplantplicht voor het terugplanten van 1 boom.


* Estrade Wonen vergunning verleend voor het kappen van 1 Berk gesitueerd in de achtertuin van het pand Bongweg 169; onder oplegging van de herplantplicht voor het terguplanten van 1 boom van de 3e grootte.

* Maasoevers Hoogvliet vergunning verleend voor het slopen van :
- 2 portiekflats met bergingen, Troubadourlaan 191-316;
- een portiekflat met bergingen aan de Troubadourlaan 51-113 (oneven nummers);

- een portiekflat met bergingen aan de Voorweg 49-63 (oneven nummers).

* Gemeente Rotterdam, d.t.v. directeur Gemeentewerken voor het kappen van 1 Acacia gesitueerd aan de Gerrit Kasteinstraat t.o. huisnummer 20; onder oplegging van de herplantplicht voor het terugplanten van 1 boom.

* A.M. de Geest vergunning verleend voor het kappen van 3 Coniferen gesitueerd in de achtertuin van het pand Bongweg 103; onder oplegging van de herplantplicht voor het terugplanten van 1 boom van de 3e grootte.

* Stichting Levende Steen tijdelijke vergunning verleend voor het plaatsen van een combi-unit t.b.v. kinderopvang, Posweg 99 (19-06-2001).

* A. Freling vergunning verleend voor het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning, Ranonkel 25 (20-06-2001).
* J. Stouthart toestemming verleend n.a.v. melding bouwvoornemen voor het plaatsen van een tuinhuisje in de achtertuin, Jaromirhof 5 (22-06-2001).

* M.F. Broekhuizen toestemming verleend n.a.v. melding bouwvoornemen voor het plaatsen van een tuinhuisje, Vleugel 93 (26-06-2001).
* Dhr. Kampendijk vergunning verleend voor het veranderen van een achtergevelkozijn van de woning, Ranonkel 18 (26-06-2001).
* Dhr./mw. A. Huizing vergunning verleend voor het vergroten van de woning en de ontstane ruimten te bestemmen als keuken en garage, Karwijstraat 93 (26-06-2001).

* Cool Cat vergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van de voorgevel van de winkel, Binnenban 154-160 (26-06-2001).
* B. Petersen vergunning verleend voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het dakvlak op de woning, Ridderspoor 20 (26-06-2001).

* Dhr.mw. Bouma vergunning verleend voor het vergroten van de woning aan de achterzijde met een serre, Haaf 246 (26-06-2001).
* Dhr./mw. Den Ouden vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning, Kribbinge 29 (21-06-2001).

* C.C. van Leersum en H.K. v.d. Sluys vergunning verleend voor het gedeeltelijk vergroten en veranderen van de woning, Boomgaardhoekseweg 49 (27-06-2001).

* K. Leenheer vergunning verleend voor het gedeeltelijk vergroten en veranderen van de woning, Lisdodde 23 (27-06-2001).

N.B.: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een in werking getreden besluit (verleende/geweigerde vergunning) binnen zes weken na de dag van verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet.

PLANNEN TER INZAGE (Wet Ruimtelijke Ordening).

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet is voornemens vrijstelling te verlenen van de strijdigheid met het bestemmingsplan voor:

* vergroten woningen d.m.v. een dakopbouw, Dorpsstraat 237 en 239
Dit bouwplan (Dorpsstraat 237 en 239) ligt daartoe vanaf 22 juli gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de deelgemeentesecretarie, Middenbaan-Noord 47. Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet, Postbus 600, 3190 AN Hoogvliet.

Wilt u over bovenstaande aanvragen en/of besluiten meer informatie dan kunt u contact opnemen met Anna Papavoine, sector Ruimte, deelgemeente Hoogvliet, tel.nr.: 010-4726512, e-mail:
a.papavoine@hoogvliet.rotterdam.nl of onder het algemene nummer 010-4726666.

Deel: ' Openbare kennisgeving deelgemeente Hoogvliet van Rotterdam '
Lees ook