Gemeente Heusden


Overeenstemming tussen de gemeente en Transportbedrijf Gerard Lammers bv
De gemeente Heusden en Transportbedrijf Gerard Lammers BV hebben overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het bedrijf naar de beoogde locatie aan de Tuinbouwweg. De overeenstemming behelst de aankoop van de grond en de opstallen van de huidige vestiging aan de Burgemeester van der Venstraat in Vlijmen en de aankoop van een terrein aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg (eveneens in eigendom van Lammers). Een deel van dit terrein zal, nadat het bouwrijp is gemaakt, weer worden verkocht aan Lammers.

De gemeente en de firma Lammers zijn verheugd over de bereikte overeenstemming. Op dit moment opereert het bedrijf vanuit diverse locaties, verspreid over de gemeente. Dit maakt de bedrijfsvoering minder efficiënt. Een gevolg van de overeenstemming is dat het transportbedrijf na de verplaatsing kan beschikken over een terrein van ruim twee hectare en zodoende vanuit één locatie kan gaan opereren. Een bijkomend voordeel is dat de firma Lammers, als het bedrijf verplaatst wordt naar het beoogde perceel aan de Tuinbouwweg, de beschikking kan krijgen over twee bedrijfswoningen. Ook voor de gemeente Heusden biedt de overeenstemming belangrijke voordelen. Zo zal er, bij vestiging van Lammers aan de Tuinbouwweg, op bedrijvenpark Het Hoog geen woningbouw komen. Verder is de voortgang en de afronding van de woningbouw in het plan De Vlaemse Hoeve gegarandeerd. Bewoners van huizen aan de Burgemeester van der Venstraat ondervinden in de nieuwe situatie niet langer hinder van het frequente vrachtverkeer door hun straat.

De beoogde nieuwe locatie voor Lammers ligt weliswaar aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg maar alle aan- en afvoerbewegingen vinden plaats via het ten zuiden liggende nieuwe bedrijvenpark Het Hoog. Bij de vestiging op de nieuwe locatie worden hoge eisen gesteld aan de inrichting van het terrein qua bebouwing en wijze van opslag. Bij de uitwerking van het bouwplan gelden namelijk de
bestemmings-planvoorschriften en het beeldkwaliteitsplan van Bedrijvenpark Het Hoog. Afgesproken en vastgelegd is dat als vestiging aan de Tuinbouwweg om welke reden dan ook niet haalbaar zou zijn, vestiging op het nieuwe bedrijvenpark Het Hoog plaatsvindt. De totale schadeloosstelling voor het terrein aan de Burgemeester van der Venstraat bedraagt circa 1.050.000. Dit bedrag is gebaseerd op een taxatie van Taxatie- en Adviesbureau Gloudemans. Bij de berekening zijn alle zogeheten schadecomponen-ten meegenomen (zoals o.a. verplaatsingskosten, herinvesteringen etc.).

In de raadsvergadering van 11 februari wordt de raad geconsulteerd over de bereikte overeen- stemming. Vervolgens neemt het college, met inachtneming van de op- en aanmerkingen uit de raad, een definitief besluit. Als de transactie definitief doorgaat, ondertekent burgemeester H. Willems de overeenkomst op 19 februari. Beide partijen zijn tevreden over het bereikte akkoord, temeer omdat beide partijen hierdoor een tijdrovende en kostbare onteigeningsprocedure kunnen voorkomen en een sinds 1990 lopend overleg hebben kunnen afronden.

Deel: ' Overeenstemming gemeente Heusden en Transportbedrijf Gerard Lammers '
Lees ook