Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Politie werkt aan basispakket voor het doen van aangifte

20 februari 2003

De politie gaat een pakket van voorzieningen samenstellen dat het makkelijker moet maken aangifte te doen. Om de aangiftebereidheid te verhogen vragen de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) de korpsbeheerders, korpschefs en het OM met voorstellen te komen voor een landelijk pakket van aangiftemogelijkheden. De aanleiding hiervoor is het onderzoek dat is uitgevoerd door het bureau Eysink Smeets & Etman naar de stand van zaken op het gebied van de aangiftevoorzieningen bij alle politiekorpsen.

---

In het onderzoeksrapport staat dat de korpsen een behoorlijk voorzieningenniveau hebben en dat er veel initiatieven worden genomen om dit niveau te verhogen. Zo kan in nagenoeg alle regios 24 uur per dag aangifte worden gedaan. Daarnaast zetten korpsen in toenemende mate administratief personeel met een opsporingsbevoegdheid in voor het opnemen van minder complexe aangiften, zodat er meer blauw beschikbaar komt voor toezicht op straat of voor opsporingstaken. Ook bieden de meeste korpsen de mogelijkheid om aangifte te doen op afspraak en op andere plaatsen dan het politiebureau, bijvoorbeeld op wijkposten of campings. De elektronische en telefonische aangifte worden door veel korpsen aangeboden en de mogelijkheid om anoniem te melden is als pilot gerealiseerd door het openstellen van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem.

Het onderzoek maakt echter ook duidelijk dat er tussen de korpsen verschillen bestaan in het huidige pakket voorzieningen om aangifte te doen. Hier valt voor de politie nog efficiencywinst te behalen. Het onderzoek toont aan dat er grote bereidheid bestaat om te leren van de ideeën uit andere korpsen.

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving is het belang van het verruimen van de mogelijkheden voor het doen van aangifte al onderstreept. Het basispakket, waarbij vooral wordt gedacht aan de elektronische aangifte via internet, de telefonische aangifte, aangiftes opnemen op andere locaties (dichter bij de burger) en het verbeteren van vervolginformatie (over de afhandeling van zaken) moet de tevredenheid van de burgers vergroten. Maar ook andere maatregelen zijn mogelijk, zoals het aanbieden van de aangifte op afspraak of het installeren van elektronische aangiftezuilen. Medio 2003 worden de voorstellen voor de inhoud en de planning van het basisvoorzieningenpakket verwacht.

Overigens zal de politiemonitor 2003 meer duidelijkheid geven over de ervaringen en het gebruik van de aangiftevoorzieningen. De wensen van de burger betreffende de aangiftevoorzieningen worden door een extern bureau geïnventariseerd.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Politie werkt aan basispakket voor het doen van aangifte '
Lees ook