Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preventie ongewenste zwangerschap

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GVM-2366603

25 maart 2003

De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortussen en soa. De stijging doet zich met name voor onder allochtone jongeren, maar ook bij autochtone jongeren is er sprake van meer risicovol seksueel gedrag.

Eind vorig jaar heb ik toegezegd u begin 2003 een brief te sturen waarin ik mijn plannen uiteenzet om het aantal soa, abortussen en ongewenste zwangerschappen terug te dringen. Voor een gedegen plan van aanpak heb ik echter meer tijd nodig.

Preventie van ongewenste zwangerschappen, abortussen en soa is een complex vraagstuk, waarbij niet alleen VWS maar ook veel andere partijen betrokken zijn. Ik vind het belangrijk om samen met deze betrokkenen, waaronder gemeenten en andere departementen, te bespreken hoe we met vereende kracht de stijging van het aantal abortussen, ongewenste zwangerschappen en soa kunnen tegengaan. Mijn intentie is om in deze gesprekken duidelijke afspraken te maken over de concrete inzet van alle betrokken partijen op dit terrein. Ik zal u uiterlijk 1 juni 2003 informeren over de uitkomsten hiervan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Deel: ' Preventie ongewenste zwangerschap '
Lees ook