Universiteit van Utrecht

10 oktober 2001, 16:15 uur

Promotie: De kwaliteit van water. Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater.

Mw.mr. H.F.M.W. van Rijswick, Rechtsgeleerdheid 16:15 uur

Promotores: prof.dr. Ch.W. Backes, prof.mr. A. van Hall

De verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater stagneert momenteel. Een reden hiervoor is de gestaag groeiende omvang en complexiteit van de regelgeving op Europees niveau, waardoor niet langer duidelijk is wat precies van lidstaten en van waterkwaliteitsbeheerders wordt verwacht. Ook is het besef gegroeid dat een kwaliteitsverbetering niet alleen een kwestie is van goede waterregelgeving maar nauw samenhangt met andere beleidsterreinen, waaronder milieubeleid, natuurbeleid, landbouwbeleid, productbeleid, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Aan de onderlinge verhouding tussen die deelgebieden en aan de afstemming op de waterregelgeving schort het echter nogal, concludeert Marleen van Rijswick. Dat maakt het lastig om het probleem juridisch vorm te geven. Een hoopgevende ontwikkeling is dat inmiddels op zowel Europees als nationaal niveau regelgeving tot stand is gebracht die zich richt op integratie en afstemming van regels voor verschillende vormen van milieuverontreiniging. Het betreft de Kaderrichtlijn water en de IPPC-richtlijn (integrated prevention and pollution control). Van Rijswick onderzocht het juridische instrumentarium voor de bescherming van waterkwaliteit, vanuit zowel de hoek van de waterregelgeving als die van aanverwante beleidsterreinen, met bijzondere aandacht voor verontreiniging door meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Goede afstemmingsregelingen en een verregaande integratie van regelgeving op het gebied van milieuverontreiniging verdienen volgens haar de aandacht.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie instrumenten voor bescherming van oppervlaktewater '
Lees ook