Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-02-2003
Raadsvergadering
Maandag 17 februari 2003, 20.00 uur

Op maandag 17 februari aanstaande vergadert de gemeenteraad van Duiven in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Hieronder kunt u kennisnemen van de onderwerpen die op de agenda staan.

Voor burgers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Alle aanwezigen krijgen dan de gelegenheid zaken aan de orde te stellen. Voor meer informatie kunt u Voorlichting raadplegen via doorkiesnummer (0316) 27 92 65.

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Gebruik spreekrecht burgers.
4. Vragenuur raadsleden.
5. Notulen van de raadsvergadering van 16 december 2002. 6. Lijst van ingekomen stukken.
7. Straatnaamgeving en huisnummering in Groessen in verband met de realisering Betuweroute.
8. Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2002".

9. Vaststelling van het bestemmingsplan "De Ploen-Zuid". 10. Vaststelling van het beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan "De Ploen-Zuid".
11. Bestendiging voorkeursrecht ex artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor gronden gelegen in het gebied De Ploen-Zuid. 12. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsvergadering in Duiven '
Lees ook