Provincie Noord-Holland

Rapport Cultuurtoeristische Ontwikkelingsvisie Noordzeekanaalgebied

Haarlem, 26 februari 2003 - Gedeputeerde Enno Neef (PvdA), portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur, neemt vandaag het rapport Cultuurtoeristische Ontwikkelingsvisie Noordzeekanaalgebied uit handen van Hildebrand de Boer, directeur Stichting Industriecultuur Nederland, in ontvangst genomen. Dit vindt plaats tijdens de statencommissievergadering in het Singermuseum in Laren.

In het Noordzeekanaalgebied speelt bedrijvigheid van oudsher een dominante rol en zijn water- en spoorwegen de verbindende factoren. Langs deze water- en spoorwegen liggen historische bedrijventerreinen die buiten gebruik zijn geraakt. Voor diverse van deze locaties wordt hard gewerkt aan een nieuwe invulling waarbij het bijzondere karakter gehandhaafd blijft of juist een extra accent krijgt. De provincie wil stimuleren dat de erfgoedlocaties toegankelijk worden voor het publiek en dat er kan worden gewerkt, geleerd en ontspannen. Het gaat hierbij om locaties zoals onder andere het Zaanse Hembrugterrein, de oude energiebedrijven in Amsterdam (Westergasfabriek) en Haarlem (EHB-terrein), de oude fabrieksterreinen van de NDSM in Amsterdam Noord, van Bruynzeel, Verkade en Zeepziederij de Adelaar in Zaanstad, van de Suikerfabriek bij Halfweg, de Watertoren van Assendelft en het Kerkdorp Ruigoord.

Het zijn op zich zelf staande, soms lastig toegankelijke locaties zolang ze niet met elkaar verbonden zijn. Als je de bijzondere plekken echt beleefbaar wilt maken moet je ook de historische samenhang benadrukken. Dit kan bereikt worden door cultuur te koppelen aan economie, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, aldus gedeputeerde Neef. Dit is de cultureel geïnspireerde vorm van ruimtelijke ordening, de zogenaamde culturele planologie.

Vandaar het verzoek aan projectbureau Industriecultuur Nederland om een aanzet te maken voor een industrieel erfgoedroute in het Noordzeekanaalgebied die geleidelijk toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek. Dit naar analogie van de succesvolle Route der

Industriekultur in het Duitse Roergebied. Hiermee wordt de publieke herbestemming van industrieel erfgoed op Europese schaal gebracht. Dat is goed voor het wederzijds begrip, voor de uitwisseling van kennis en ervaring en goed voor het investeringsklimaat in het Noordzeekanaalgebied. Gedeputeerde Neef gaf aan een warm voorstander hiervan te zijn.

De toekomst van de erfgoedroute hangt nu in eerst instantie af van de mogelijkheid deze onderdeel te laten zijn van de Europese industriële erfgoedroute. De beslissing over deze Europese dimensie valt in Brussel.

Meer weten over industrieel erfgoed, klik hier

Inlichtingen: Ernst van der Kleij, tel. (023) 514 35 96 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 26-2-2003 11:42:00

Deel: ' Rapport Cultuurtoeristische Ontwikkelingsvisie Noordzeekanaalgebied '
Lees ook