Gemeente Dordrecht


---

Realisatie scholen en Leerboulevard mogelijk

Vincent Brinkhof
Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Leerpark. Hiermee is de realisatie van de scholen (Da Vinci College, Wartburg College, Insula College en het Stedelijk Dalton Lyceum) en de Leerboulevard op het Leerpark mogelijk.

Leerboulevard
In het gebied van het Leerpark worden bedrijven geplaatst die meer inhoud kunnen geven aan het beroepsonderwijs, onder meer in de vorm van leerbedrijven en opleidingsinstellingen. De Leerboulevard wordt het nieuwe centrum van het Leerpark met de entrees van de scholen, winkels, horeca en voorzieningen. De vier scholen zijn aan de laatste onderwijsontwikkelingen, waarbij een betere combinatie tussen theorie en praktijk wordt nagestreefd, aangepast.

Juridische kaders
Het voorontwerp-bestemmingsplan is een uitwerking van het Masterplan en het Strategisch Stedenbouwkundig Plan. De juridische kaders van de ontwikkeling van het Leerpark worden hierin beschreven, rekening houdend met beperkende factoren zoals milieu- en veiligheidsvoorschriften. Er is onder andere gekeken naar de risico's en geluidhinder van de N3 en de spoorlijn, en naar de onderlinge afstanden tussen verschillende functies i.v.m. de milieuzonering.

De risico's en geluidhinder van de N3 en de spoorlijn vormen een belemmering om aan de randen van het plangebied risico- en geluidsgevoelige functies te plannen. Er is sprake van risicogevoelige functies wanneer er grotere aantallen mensen verblijven. Vanuit economisch oogpunt wordt realisering van 10.000 m2 kantoorruimte en 20.000 m2 bedrijfsruimte binnen het plangebied als maximum beschouwd. Kantoren en bedrijven zijn geen geluidsgevoelige functies, en bovendien minder risicogevoelig, dan woningen en scholen. Daarom worden al deze functies aan de randen van het plangebied gesitueerd. De kantoor- en bedrijfsbebouwing fungeert dan tevens als geluidsafscherming.

In het midden van het plangebied, waar nieuwe woningbouw en de schoolontwikkeling is voorzien, is ruimte voor meer flexibiliteit. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met een afstand tussen scholen en woningen van 30 meter, i.v.m. de milieuzonering. Dit geldt niet als er bouwkundige (geluidwerende) voorzieningen worden aangebracht die een kleinere onderlinge afstand rechtvaardigen.

Aanbesteding
Voor het Leerpark worden momenteel de aanbestedingsdocumenten vastgesteld en verzonden. Het uitwerken van concrete plannen volgt daarna. Het bestemmingsplan is kaderstellend bij de uitwerking van de plannen. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt 3 april 2003 behandeld in de commissie Ruimte en Economie. Na instemming van het plan in de commissie zal de inspraakprocedure starten.

Deel: ' Realisatie scholen en Leerboulevard in Dordrecht mogelijk '
Lees ook