Technische Universiteit Delft

ICT langs water en wegen
29 januari 2003 | 16.00 uur
Prof.dr. W.G. Vree | Faculteit Techniek, Bestuur en Management

Internet en Rijkswaterstaat: een ICT-infrastructuur langs water en wegen Op het gebied van dienstverlening is Internet een publieksgericht medium bij uitstek. Nu Rijkswaterstaat een zelfstandige, publieksgerichte dienstverlener wil worden is de rol die Internet kan spelen als communicatie-infrastructuur langs water en wegen zeer actueel. In de oratie zal worden ingegaan op ontwikkelingen in de internet-infrastructuur en, meer in het bijzonder, zal een beeld geschetst worden hoe in de toekomst een ICT infrastructuur langs water en wegen, gebaseerd op Internet, zou kunnen ontstaan.
Een belangrijke ontwikkeling is de groeiende asymmetrie van het Internet. Eveneens belangrijk is het gebrek aan kennis over de factoren die bepalend zijn voor de capaciteit en betrouwbaarheid van het Internet in relatie tot b.v. publieke dienstverlening.
In de oratie wordt uitgebreid ingegaan op methodes om begrip van de werking van het Internet, als complex samenspel van vrije commerciële providers en onafhankelijke gebruikers, te verkrijgen. Deze kennis is belangrijk voor de overheid als zij daadwerkelijk het Internet voor dienstverlening wil gaan gebruiken.
Meer specifiek voor Rijkswaterstaat zal worden uitgelegd hoe b.v. moderne draadloze technologieën kunnen bijdragen tot het laten ontstaan van een internet-infrastructuur als symbiose tussen Rijkswaterstaat en de gebruikers van waterwegen en autowegen.
De manier waarop dit tot stand kan komen met behoud van het karakter van Internet en de rol die RWS hierbij kan spelen, worden samen de "Inversie van de Infrastructuur" genoemd.
Factoren als een "open platform" in auto's en schepen, de rol van "ambient intelligence", maar ook struikelblokken als ongeschikte regelgeving en maatschappelijke weerstand worden in de oratie belicht. Ook wordt een lans gebroken voor het aanbieden van een openbare informatie-infrastructuur bij iedere openbare, fysieke infrastructuur.
De oratie wordt afgesloten met een demonstratie van een meerjarige Digitale Routekaart van Internet als ondersteuning voor de begripsvorming rond dit complexe netwerk.

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Universiteitsdienst TU Delft /
Dir. Marketing & Communicatie
tel.: +31 15 2785454
fax: +31 15 2781855
GSM: +31 (0)6 20408176

Deel: ' Rede Internet en Rijkswaterstaat een ICT-infrastructuur langs water.. '
Lees ook