Tulip Computers NV

PERSBERICHT c400c.jpg

RESULTATEN 2001 TULIP COMPUTERS

Amersfoort, 14 juni 2002

Verlies in 2001 voor Tulip Computers N.V. ( Tulip ), een en ander is conform de eerder afgegeven voorlopige jaarcijfers. Het eigen vermogen van Tulip zal worden versterkt door de onderhandse plaatsing van aandelen.

Jaarcijfers 2001

Het totale netto operationele resultaat voor afschrijvingen bedraagt ¬ 6,4 miljoen negatief (2000: ¬ 11,5 miljoen negatief). Na afschrijving bedraagt dit ¬ 7,9 miljoen negatief (2000: ¬ 13,7 miljoen negatief). Totaal boekte Tulip een verlies van ¬ 15,5 miljoen ten opzichte van ¬ 24,6 miljoen negatief in 2000. De omzet daalde van ¬ 113 miljoen in 2000 naar ¬ 92 miljoen in 2001.

De financiële baten en lasten bedragen ¬ 4,3 miljoen negatief (2000: ¬ 3,5 miljoen negatief), terwijl de buitengewone lasten in totaal ¬ 3,4 miljoen bedragen (2000: ¬ 6,5 miljoen). In 2001 hebben deze lasten voornamelijk bestaan uit afwikkeling van royalties en licentiekosten uit voorgaande jaren en kosten ten behoeve van een nog niet gematerialiseerd ontwikkelingsproject, alsmede overige buitengewone lasten. Bovendien zijn er nog een aantal incidentele kosten ten laste gebracht van het operationele resultaat.

De omzetdaling is vooral het gevolg van ongunstige marktomstandigheden in het bijzonder in de tweede helft van het jaar. Met name de druk op de marges in de ICT-markt was in de tweede helft van het jaar groot. Een absolute daling van de omvang van de business-to-business markt in Europa ten opzichte van een jaar eerder, heeft de resultaten negatief beïnvloed. Ook late leveringen van P4 processoren van Intel en componenten uit Taiwan (typhoon) hebben bijgedragen aan het omzetverlies. Mede als gevolg hiervan had Tulip aan het einde van 2001 voor meer dan ¬ 3 miljoen aan opdrachten welke niet meer konden worden uitgeleverd. Als gevolg van het opnieuw uitstellen van een belangrijke opdracht in Azië ontstond omzet- en margeverlies.

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Tulip een octrooi-inbreukprocedure bij de District Rechtbank in de staat Delaware (Verenigde Staten) aanhangig gemaakt tegen Dell Computer Corporation (Dell). In vervolg hierop is op 14 december 2000 de dagvaarding tegen Dell uitgebracht. Het octrooi betreft PC s die gebaseerd zijn op een moederbord en een risercard die computerfabrikanten in staat stellen op specifieke manieren zowel PCI als ISA cards aan te sluiten. Door middel van de rechtzaak in de Verenigde Staten tracht Tulip een toereikende schadevergoeding te verkrijgen voor de inbreuk die Dell, naar het oordeel van Tulip, sinds 1997 op het octrooi van Tulip maakt. Licentievergoedingen voor het gebruik van dergelijke octrooien bedragen gewoonlijk tussen één en vijf procent van de gerelateerde omzet, in dit geval volgens Tulip meer dan $ 7,0 miljard in de Verenigde Staten, maar kunnen in sommige gevallen ook hoger zijn. Uitspraak van de rechter wordt verwacht, zoals thans voorzien, in oktober 2002.

Reorganisatie

Het eerste halfjaar van 2001 heeft in het kader gestaan van een algehele reorganisatie en en de invoering van een nieuw distributiemodel. De beide organisaties van Tulip in Nederland werden samengevoegd en ondergebracht in een nieuw pand in Amersfoort. Eenderde van het totale personeel is afgevloeid en het technisch onderhoud werd uitbesteed aan Hardwarecare B.V. Ook werd een nieuwe assemblagepartner aangesteld voor desktopcomputers. De productie van servers werd ondergebracht bij de Tulip vestiging in Düsseldorf. De invoering van het nieuwe distributiemodel bevindt zich in een afrondend stadium.

De Raad van Commissarissen heeft de heren P.B. Herman (54) en M. Elbertse (34) tijdelijk belast met het bestuur van de onderneming. De heer Herman was reeds benoemd tot Directie-voorzitter (ad interim). De Raad van Commissarissen is voornemens de heer M. Elbertse te benoemen tot Statutair Directeur.

Eigen vermogen

Voorts is tijdens het vaststellen van de jaarrekening gebleken dat het eigen vermogen van de vennootschap (ultimo 2001 ¬ 1,2 miljoen) minder dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt. Conform de wettelijke verplichting zal dit tijdens de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders te houden op 28 juni aanstaande aan de orde komen.

Met aandeelhouder Koninklijke Begemann Groep N.V. is overeengekomen dat deze 10.000.000 gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap zal nemen tegen een koers gelijk aan de slotkoers van 13 juni 2002 waarbij de aandelen zullen worden volgestort door verrekening met een deel van de vordering van Begemann op de vennootschap. Door deze plaatsing van aandelen wordt het eigen vermogen van de vennootschap versterkt.

Het totaal aantal aandelen bedraagt alsdan 111.186.585. Hierdoor zal het eigen vermogen stijgen met circa ¬ 2,9 miljoen.

In het kader van de discussie over de eventuele verdere vermogensversterking is een voorstel van de Directie door de Raad van Commissarissen goedgekeurd om van de eventuele opbrengst van de Dell-claim een deel te gebruiken voor een versterking van het eigen vermogen door middel van aflossing van financiële verplichtingen terwijl de netto-opbrengst (het te ontvangen bedrag verminderd met de gemaakte kosten en de hiervoor vermelde aflossing van de financiële verplichtingen) zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Vooruitzichten

Gezien de huidige onzekere marktomstandigheden wordt thans geen resultaatverwachting voor het boekjaar 2002 uitgesproken.

Tulip Computers (Tulip) is een internationale IT-leverancier die servers, deskbound computers, notebooks en communicatieproducten integreert in totaaloplossingen voor de zakelijke IT-gebruiker. De aandelen Tulip worden verhandeld op de Effectenbeurs van Euronext sinds 1984.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tulip Computers N.V.

Marloes Withagen

Postbus 150
3800 AD AMERSFOORT
Tel: 033 - 45.49.482
Fax: 033 - 45.49.499
E-mail: press@tulip.com

Internet: www.tulip.com

Bijlage I

TULIP COMPUTERS N.V.

Geconsolideerde verlies- en winstrekening

x EURO 1.000
31-12-2001
31-12-2000
Netto omzet
91.967
113.343
Wijzigingen voorraden gereed product en onderhanden werk


-

-
Som der bedrijfsopbrengsten
91.967
113.343
Kosten van grond- en hulpstoffen en inkoopwaarde verkochte

78.205
98.798
handelsgoederen
Personeelskosten
11.483
13.770
Afschrijving op (im)materiële vaste activa

1.4611.697
Bijzonder waardeverandering vaste activa

-

463
Overige bedrijfskosten

8.68812.292


Som der bedrijfslasten

99.837127.020


Bedrijfsresultaat
(7.870)
(13.677)
Financiele baten en lasten
Rentelasten
(4.338)
(3.455)
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

(12.208)
(17.132)
Belastingen

72


(910)
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen

(12.136)
(18.042)
Buitengewoon resultaat
(3.353)
(6.519)
Resultaat na belastingen
(15.489)
(24.561)
Bijlage II
TULIP COMPUTERS N.V.
Geconsolideerde balans
x EURO 1.000

31-12-2001

31-12-2000
Vaste activa
Immateriële vaste activa

14.82415.817
Materiële vaste activa

899782
Financiële vaste activa

3684415.75917.443
Vlottende activa
Voorraden

10.646

8.548
Vorderingen

30.709

31.428
Liquide middelen

1.909

4.18943.26444.165


Totaal activa

59.023

61.608
Eigen vermogen

1.227
(8.897)
Voorzieningen

1.605

4.605


Achtergestelde lening

-

4.538


Langlopende schulden

1.726

2.382
Kortlopende schulden
Rentedragende schulden
25.435
20.341
Overige verplichtingen
29.030
38.639
54.465
58.980
Totaal passiva
59.023
61.608
Proforma na herfinanciering
Bijlage III
TULIP COMPUTERS N.V.
Geconsolideerde balans
x EURO 1.000
31-12-2001
31-12-2000
Vaste activa
Immateriële vaste activa
14.824
15.817
Materiële vaste activa
899
782
Financiële vaste activa
36
844
15.759
17.443
Vlottende activa
Voorraden
10.646
8.548
Vorderingen
30.709
31.428
Liquide middelen

1.909
4.189
43.264
44.165
Totaal activa
59.023
61.608
Eigen vermogen
4.127
(8.897)
Voorzieningen

1.605

4.605


Achtergestelde lening

-

4.538


Langlopende schulden

1.726

2.382Kortlopende schulden
Rentedragende schulden
25.435
20.341
Overige verplichtingen
26.130
38.639
51.565
58.980
Totaal passiva
59.023
61.608

Deel: ' Resultaten 2001 Tulip Computers '
Lees ook