Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 33
Datum: 14-02-03

ONTWIKKELING PROVINCIALE BODEMKWALITEITSKAART: REsULTATEN PILOT-PROJECT in achtkarspelen POSITIEF

De provincie is bezig met het ontwikkelen van een bodemkwaliteitskaart van het buitengebied van alle 31 gemeenten. In 2002 is in het kader hiervan een pilot-project gestart in de gemeente Achtkarspelen. Onderzocht is of de monsters voor het bodemkwaliteitsmeetnet, waarmee de ontwikkeling van de bodemkwaliteit wordt gevolgd, eveneens kunnen worden gebruikt voor de bodemkwaliteitskaart. De pilot is uitgevoerd door CSO Groningen.

Het buitengebied van Achtkarspelen bevat alle elementen die ook op provinciaal niveau moeten worden onderzocht, zoals klei, zand en veen. De waarnemingen bevestigen het beeld dat de provincie al had. Van ernstige verontreiniging is buiten de reeds bekende verdachte locaties geen sprake. Oevers en bermen bleken schoner dan verwacht.

De provincie is tevreden over de resultaten van de pilot. Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart kan de provincie inderdaad terugvallen op het al bestaande meetnetwerk. De wijze van monsters nemen moet dan wel worden aangepast omdat op een diepere laag moet worden gecontroleerd. In de praktijk betekent dat dat in een aantal gevallen een tweede monster moet worden genomen. Maar omdat de waarnemingen wel in de bestaande route kunnen worden opgenomen levert deze gecombineerde werkwijze een behoorlijke besparing op.

Naar aanleiding van het project in Achtkarspelen wordt een protocol gemaakt. Veldonderzoek in de rest van de gemeenten zal plaats vinden volgens dit protocol, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderzoeken voor het bodemkwaliteitsmeetnet. In 2004 moet dit een actuele bodemkwaliteitskaart opleveren voor heel Fryslân.

---- --

Deel: ' Resultaten pilot-project in Achtkarspelen positief '
Lees ook