Gemeente Katwijk


* Brandweerkorpsen van gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gaan intensief samenwerken


---

Brandweerkorpsen van gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gaan intensief samenwerken

Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg, 17 juli 2002

De colleges van burgemeester en wethouders van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben onlangs afgesproken dat zij de reeds bestaande samenwerking tussen de drie brandweerkorpsen zo spoedig mogelijk verder willen versterken. Het doel is om als lokale brandweer binnen de KRV-gemeenten de taken in het kader van de openbare veiligheid optimaal en verantwoord te kunnen blijven waarborgen.

Deze week is het personeel van de drie brandweerkorpsen in een informatiebijeenkomst van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld. Een stuurgroep, bestaande uit de drie burgemeesters, zal het samenwerkingstraject aansturen. Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de brandweerkorpsen en de gemeenten, zal zich gaan bezighouden met de concrete uitwerking van de samenwerkingsvorm. Het doel is dat er een geïntegreerd brandweerkader komt. Daarnaast zullen de bijzondere functies binnen de drie korpsen (Proactie, Preventie en Preparatie) zo veel mogelijk worden samengevoegd. Echter de lokale identiteit van de drie korpsen dient wel behouden te blijven. Derhalve zullen de vrijwilligers binnen de drie afzonderlijke korpsen werkzaam blijven en zal ook aan de bestaande huisvesting niets veranderen.

Verschillende ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie én de maatschappij, maken een verdere professionalisering van de lokale brandweerorganisaties noodzakelijk. Zo worden er steeds zwaardere (opleidings- en arbo)eisen gesteld aan (vrijwillig) brandweerpersoneel en aan het brandweerkader. Maar ook dient er steeds meer te worden geïnvesteerd in het materieel. Voor dit laatste zijn, in het kader van het Project Versterking Brandweer, inmiddels regionaal investeringsafspraken gemaakt. Daarnaast hebben verschillende ontwikkelingen in de maatschappij tot gevolg dat de brandweerorganisaties steeds zwaarder onder druk komen te staan om aan hun (wettelijke) taakstelling te kunnen blijven voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: de verkeersremmende, infrastructurele maatregelen (verkeersdrempels) die ingrijpende gevolgen hebben voor de uitruk- en opkomsttijden van de brandweer. Ook een afnemende toestroom van vrijwilligers voor de brandweer, met name voor de daginzet cq. de daguitruk zorgt voor een zware belasting van de korpsen. De rampen in Enschede en Volendam hebben bovendien aangetoond dat voortschrijdende expertise op het terrein van de preventie (gebruiksvergunningen) en de proactie (planvorming) binnen de eigen brandweerkorpsen noodzakelijk is. Het is steeds moeilijker om voor deze taken gekwalificeerd personeel aan te trekken. De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg verwachten dat door een intensivering van de samenwerking meer adequaat op deze ontwikkelingen kan worden gereageerd. Hiermee kan ook op langere termijn de openbare veiligheid binnen de drie gemeenten op een professionele wijze blijven gewaarborgd.

Deel: ' Samenwerking brandweerkorpsen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg '
Lees ook