Gemeente Alphen aan den Rijn


8e serie wijzigingen gemeentelijke bouwverordening 1992

Overeenkomstig artikel 139, lid 2 van de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders bekend, dat de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in zijn vergadering van 19 december 2002 de 8e serie wijzigingen op de Modelbouwverordening 1992 (MDV 1992) heeft vastgesteld. De wijzigingen behelzen o.a. een verplichte aanpassing van de bouwverordening als gevolg van de met ingang van 1 januari 2003 in werking getreden nieuwe Woningwet en de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB) - onder andere het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken en het Besluit indieningsvereisten met ingang van 1 januari 2003 .

De verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van de bekendmaking en ligt met ingang van donderdag 30 januari 2003 voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de ontvangstbalie, geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Een ieder kan ook op verzoek een exemplaar verkrijgen, tegen betaling van de daaran verbonden kosten.

Omdat met de inwerkingtreding van de gewijzigde Bouwverordening de nodige spoed is vereist en de inwerkingtreding derhalve geen verder uitstel kan dulden heeft de gemeenteraad besloten om toepassing te geven aan artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet (Trw). Dit betekent dat na inwerkingtreding van het raadsbesluit tot vaststelling van de 8e serie wijzingen op de Modelbouwverordening 1992 gedurende een periode van 3 weken door degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een inleidend verzoek kan worden gedaan voor het houden van een referendum over dat besluit. Dit moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Tijdens bovenvermelde kantooruren kan door de kiesgerechtigde persoonlijk het inleidend verzoek worden ingediend bij de afdeling Burgerzaken (de heer A. Reeskamp, telefoon 0172-465275). Na afloop van deze periode zal zonodig per besluit worden bepaald of de kiesdrempel is gehaald. Als de kiesdrempel niet is gehaald dan treedt de gewijzigde bouwverordening in werking. Als de kiesdrempel wel is gehaald kan een definitief verzoek worden gedaan om een raadgevend referendum te houden.

Openbare welstandsvergadering
Ook het in de bouwverordening geregelde welstandstoezicht ondergaat verregaande wijzigingen. Dit in verband met het streven naar een vergroting van de transparantie, democratische controle alsmede ter voorkoming van mogelijke willekeur in het welstandstoezicht. Zo is een jaarlijkse verslagverplichting van de welstandscommissie voorgeschreven omtrent de toepassing van het welstandsbeleid en zullen de wettelijke taken van de welstandscommissie in de openbaarheid dienen te worden uitgevoerd. In Alphen aan den Rijn zal de openbare welstandsvergadering op elke dinsdag om de twee weken (oneven weken) plaatsvinden in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 van circa 09.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur.

De agenda voor de welstandsvergadering ligt elke maandag voorafgaand aan de welstands-vergadering voor een ieder ter inzage bij :
* De ontvangsbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur;
* De openbare bibliotheek, Thorbeckestraat 1a en filiaal Ridderveld, Troubadourweg 2a, geopend op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur en tijdens de gebruikelijke openingstijden;

* Het wijkcentrum de Oude Wereld, De Oude Wereld 57; Het wooncentrum Noorderbrink, Klompenmaker 156; De Streekmuziekschool, Burgemeester Visserpark 30; De Regiobank te Aarlanderveen, Dorpsstraat 31;
* Het Gezondheidscentrum te Zwammerdam, Plein 1.
Ook de stukken die betrekking hebben op de geagendeerde bouwplannen kunnen desgewenst worden ingezien.

Publicatie Weekagenda 29 januari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 januari 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Serie wijzigingen gemeentelijke bouwverordening 1992 Alphen '
Lees ook