Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

preventieprogramma

Stand van zaken uitvoering motie over preventieprogramma

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

POG/FBI 2365482

19 maart 2003

Conform mijn toezegging, gedaan tijdens het planningsoverleg van donderdag 12 maart jl., informeer ik u nader over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie van de heer Buijs (nr. 57) over de opdrachtverlening aan ZonMw, die naar aanleiding van de behandeling van de begroting VWS 2003 door uw Kamer is aangenomen.

De motie bevatte twee elementen, waarop ik afzonderlijk in zal gaan.

1. Opdracht verlenen voor nieuw preventieprogramma en andere programmas

Ik kan u melden dat ik op 18 februari jl. een brief met een aanvullende opdrachtverlening aan ZonMw heb verzonden. ZonMw zal op basis van deze brief de voorbereiding treffen voor het vervolgprogramma preventie. Dit houdt in dat in overleg met mijn departement een nadere prioriteitstelling zal plaatsvinden, zodat vanaf 2005 de uitvoering van projecten kan starten, binnen het geldende financiële kader. Ook voor een aantal andere onderwerpen heeft ZonMw de opdracht gekregen om (vervolg-)programmas te ontwikkelen met het oog op uitvoering vanaf 2005. Het betreft:
* seksualiteitshulpverlening

* geneeskundige hulpverlening bij rampen/traumazorg
* patiënten/consumenteninformatie

* chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Dit zijn prioritaire onderwerpen, waarover met ZonMw reeds in een vergevorderd stadium overleg plaats had gevonden op het moment dat medio 2002 een moratorium voor het verlenen van nieuwe opdrachten aan ZonMw werd ingesteld. Dit gebeurde vanwege de onduidelijkheid over de financiële situatie bij ZonMw. Over deze situatie bent u bij de behandeling van de begroting 2002 reeds geïnformeerd. Ter informatie stuur ik u mijn brief aan ZonMw van 18 februari jl. als bijlage toe.
Zoals ik ook mondeling tijdens uw behandeling van de begroting VWS 2003 heb toegelicht, is er sprake van een totaalbudget en zijn er meer wensen dan financiële mogelijkheden, waardoor niet alle prioriteiten op dit moment kunnen worden omgezet in een opdrachtverlening aan ZonMw.

2. Financiering ZonMw-programmering vanaf 2004 en volgende jaren tot een plafond van EUR 40 miljoen mogelijk maken

Naar aanleiding van de moties, die in het kader van de behandeling van de begroting VWS 2003 zijn aangenomen, hebben de Minister en ik in een brief van 20 december 2002 aan de Tweede Kamer aangegeven dat het aangaan van verplichtingen ten laste van de begroting 2004 en latere jaren overgelaten zal worden aan het volgende kabinet. Ik heb de financiële gevolgen van dit onderdeel van de motie van de heer Buijs meegenomen in de informatie, die voor de voorbereiding van een nieuw regeerakkoord beschikbaar is.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Nieuwe programma-opdrachten ZON vanaf 2003 1.
Nieuwe programma-opdrachten ZON vanaf 2003
Kamerstuk, 20-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19394 .

Deel: ' Stand van zaken uitvoering motie over preventieprogramma '
Lees ook