Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Vuilnisbelten krijgen nieuwe bestemming
Stortplaatsen dragen bij aan oplossing schaarse ruimte in Brabant

De ruimtelijke en economische potenties van de circa 600 voormalige afvalstortplaatsen in Brabant kunnen beter benut worden. Dat vinden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om een oppervlakte van bijna tweeduizend voetbalvelden. Die is geschikt te maken voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven, kantoren, sport en recreatie, glastuinbouw en natuur. Ook vindt de provincie dat afvalstoffen die daar in het verleden gestort zijn, zoveel mogelijk moeten worden hergebruikt. Onderzoek geeft aan dat de milieurisico's vaak minder ernstig zijn dan tot nu toe gedacht werd. Om het hergebruik van stortplaatsen te bevorderen de provincie van plan subsidie geven voor hergebruikplannen.

Vorig jaar is ervaring opgedaan met zeven proefprojecten in de gemeenten Oosterhout, Oisterwijk, Zundert, Oost West en Middelbeers,
's-Hertogenbosch, Waalre en Breda. Zo is open communicatie over risico's doorslaggevend voor het welslagen van projecten. Bij de ontwikkeling van natuur en landschap blijkt dat de initiatiefnemers nog niet bereid zijn tot landschappelijke inpassing van de voormalige stortplaats. Ook blijkt bij een project dat het hergebruik van het gestorte afval, financieel niet haalbaar is.

Provincie biedt hulp
Gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren ontwikkelen steeds meer initiatieven om stortplaatsen tot een park in te richten of om er op te bouwen. Vaak vragen toekomstige gebruikers en omwonenden aan de provincie of dit uit het oogpunt van milieu en volksgezondheid verantwoord is. Veel initiatiefnemers vragen de provincie wie aansprakelijk is als er later alsnog een bodemverontreiniging ontstaat. Specifieke regelgeving en eenduidige normstelling hiervoor ontbreken. De nota Hergebruik Stortplaatsen die onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld geeft hierin duidelijkheid. Daarmee wordt het ook voor gemeenten gemakkelijker om een stortplaats een


nieuwe functie te geven. Vaak vormen deze stortplaatsen een 'sta in de weg' en worden ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied belemmerd.

Financiële bijdrage
Om de milieu- en gezondheidsrisico's te kunnen beoordelen kan de initiatiefnemer een plan voor goedkeuring voorleggen bij de provincie. Om het hergebruik van stortplaatsen goed van de grond te krijgen overweegt de provincie onder meer subsidie te geven voor het maken van een hergebruikplan. Daarnaast gaat de provincie een fonds in het leven roepen voor het opvangen van mogelijke financiële risico's door toekomstige bodemverontreiniging. Ook heeft de provincie er bij het Rijk op aangedrongen dat restafval bij het hergebruiken van gestorte afvalstoffen (afvalmining) wordt vrijgesteld van milieubelasting.

Deel: ' Stortplaatsen dragen bij aan oplossing schaarse ruimte in Brabant '
Lees ook