Provincie Zuid-Holland

Persbericht

19-02-2003
Subsidie leefbaarheid kleine kernen
Inleveren projectaanvragen 2de tranche tot 1 maart 2003

De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie ingesteld waarmee leefbaarheidprojecten in kleine kernen kunnen worden ondersteund. In totaal is ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar om het voorzieningenniveau in kleine gemeenschappen in de provincie in stand te houden. Het gaat hierbij om projecten zonder winstoogmerk, die een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid binnen kleine kernen. Instellingen en organisaties worden hierbij opgeroepen om hun plannen in te dienen vóór 1 maart 2003.

Kleine gemeenschappen hebben vaak moeite het hoofd boven water te houden. Het inwonertal stijgt niet, omdat er geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Kleine kernen hebben daardoor soms moeilijkheden het voorzieningenniveau (bijvoorbeeld een bibliotheek) in stand te houden. Vandaar dat de provincie Zuid-Holland als onderdeel van de Algemene Subsidieverordening een subsidietitel heeft opgenomen. Hieruit worden leefbaarheidprojecten in kleine kernen gesubsidieerd. In totaal is in 2003 ruim anderhalf miljoen Euro voor dergelijke projecten beschikbaar.

Voorwaarden
Een subsidieaanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er alleen geld beschikbaar voor projecten in kernen met minder dan vijfduizend inwoners. Ook moet er sprake zijn van een effectieve bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de kleine kernen. Daarbij is betrokkenheid en steun van de plaatselijke bevolking van groot belang. De maximale subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een plafond van EUR 45.378.00 per aanvraag voor onderzoeksprojecten en van EUR 136.134.00 per aanvraag voor uitvoeringsprojecten.

Aanvraagprocedure 2de Tranche 2003
Rechtspersonen (gemeenten, stichtingen, verenigingen) kunnen een beroep doen op deze subsidietitel. Ondernemingen met een winstoogmerk zijn buitengesloten. Natuurlijke personen kunnen aanvragen indienen via de gemeente.

Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende twee tijdvakken, namelijk:

- Van 1 juli tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd;

- Van 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd tot 1 maart van het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

Voor een informatiebrochure en aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Provincie Zuid-Holland - Informatiepunt Leefbaarheidsubsidie Kleine Kernen - Postbus 90602 - 2509 LP Den Haag
- telefoon 070 - 441 77 17.

Aanvraagformulieren moeten voor 1 maart 2003 ingediend zijn.

Deel: ' Subsidie leefbaarheid kleine kernen Z-Holland '
Lees ook