Provincie Friesland

Uitkomsten van onderzoek naar gezondheidsrisico's van verwerking van BSE-besmette dieren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft haar onderzoek in opdracht van onder andere de provincie Fryslân naar de gezondheidsrisico's van de verwerking van BSE-besmette dieren door Rendac Bergum BV te Sumar afgerond.
Het onderzoek toont aan dat de hoeveelheid BSE-materiaal afkomstig van het destructiebedrijf zo laag is dat er geen risico bestaat voor de volksgezondheid.

De provincie Fryslân vindt het waardevol dat middels dit onderzoek is uitgezocht wat de gevolgen voor de volksgezondheid zijn van het verwerken van BSE-besmette dieren bij Rendac Bergum BV te Sumar. De provincie Fryslân hoopt dat dit onderzoek de bezorgheid bij de bevolking in de omgeving wegneemt. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek dusdanig overtuigend dat er geen reden is om verder onderzoek te gelasten.

Aanvullend op het onderzoek heeft het RIVM twee aanbevelingen gedaan om de theoretisch aanwezige kans op verspreiding van BSE-smetstof nog verder te minimaliseren.
Allereerst raadt het RIVM aan om het gebruik van het slib als meststof uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie te evalueren.
Daarnaast doet het RIVM de aanbeveling voor Rendac om maatregelen te treffen zodat Rendac voorbereid is op de zeer kleine kans dat BSE-smetstof vrijkomt tijdens het transport. Rendac heeft aangegeven dat zij wel beschikte over voorzieningen en procedures om in het geval van een ongeval adequaat te kunnen handelen. De betreffende protocollen waren echter nog niet geformaliseerd in het kwaliteitssysteem van Rendac Bergum BV.

24 mei 2002

Laatste wijziging: 24-5-02 , Sigrid Keimpema.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitkomsten onderzoek BSE in Friesland '
Lees ook