Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2003/462
datum
03-03-2003

onderwerp
Uitvoering Flora- en faunawet
TRC 2003/1109

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van het hierboven vermelde verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bericht ik u het volgende.

datum
03-03-2003

kenmerk
DN. 2003/462

bijlage

Motie-Schreijer (28 600 XIV, nr. 17)
Een voorstel om het belang van schade aan flora en fauna op te nemen in artikel 65 van de Flora- en faunawet, teneinde ook de vos bij algemene maatregel van bestuur te kunnen aanwijzen als landelijke schadesoort, is in voorbereiding. Vooruitlopend daarop is de vos inmiddels aangewezen op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 246). Dit biedt de provincies de mogelijkheid om aan bepaalde personen of categorieën van personen bestrijding van vossen op te dragen. Een algemene maatregel van bestuur betreffende de aanwijzing van zwarte kraai en kauw als landelijke schadesoort wordt momenteel voorbereid.

Motie-Schreijer (28 600 XIV, nr. 18)
Een voorstel om artikel 46 van de Flora- en faunawet te wijzigen, teneinde het mogelijk te maken om ontheffing te verlenen van het verbod op de jacht in beschermde natuurgebieden, is in voorbereiding.

Motie-Van Velzen (28 600 XIV, nr. 19)
In negen provincies zijn inmiddels de beoogde faunabeheereenheden opgericht. In de drie overige provincies is een akkoord bereikt met de betrokken organisaties en zal naar verwachting zeer binnenkort de faunabeheereenheid worden opgericht. De faunabeheerplannen zullen in de tweede helft van dit jaar zijn opgesteld.

Motie-Geluk (28 600 XIV, nr. 21)
Populatiebeheer zal bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen als belang op grond waarvan Gedeputeerde Staten ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet kunnen verlenen.

Motie-Van den Brink (28 600 XIV, nr. 23)
In goed overleg met de provincies en het faunafonds wordt een definitie voor belangrijke schade opgesteld die landelijk bij het toetsen van ontheffingsaanvragen zal worden gehanteerd.

Motie-Van den Brink (28 600 XIV, nr. 24)
In overleg met vertegenwoordigers van de sector wordt momenteel onderzocht hoe met inachtneming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn normale beheerwerkzaamheden in bossen en natuurgebieden kunnen plaatsvinden. Een daartoe strekkende vrijstelling van bepaalde verbodsbepalingen van de wet wordt voorbereid en in een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 75 van de wet opgenomen.

Motie-Van den Brink (28 600 XIV, nr. 25)
De motie is overbodig. De uitvoeringspraktijk verandert daardoor niet. Ook onder de Jachtwet was de jacht op edelhert, wild zwijn, damhert en ree niet geopend, maar werd slechts toegestaan op vergunning. Het verlenen van vergunningen was gekoppeld aan een wildbeheerplan. De Flora- en faunawet continueert dit regime. Gedeputeerde Staten verlenen ontheffing op basis van een faunabeheerplan. Beheersjacht op grofwild is dus reeds mogelijk.
In België en Luxemburg wordt tot nu toe in de regel de jacht op edelhert, wild zwijn, damhert en ree niet gebonden aan een beheerplan. Wel zijn in verband met onder meer varkenspest maatregelen getroffen met betrekking tot administratie en onderzoek. Indien daar behoefte aan bestaat, kunnen Gedeputeerde Staten de openstelling van de beheerjacht met regio's in de buurlanden afstemmen.

Op de procedure tot wijziging van de algemene maatregelen van bestuur is een voorhangprocedure van toepassing. Voor zover sprake is van wetswijzigingen zullen de voorstellen daartoe via de normale procedure aan de Kamer worden voorgelegd.

Brief Valkerij Rijssen
Met betrekking tot de brief van Valkerij Rijssen inzake vliegen met roofvogels (LNV-03-31) verwijs ik u naar de brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22-4-2002, kenmerk DN. 2002/1330, met als bijlage de brief aan de heer G. Zandvoort te Rijssen van 22-4-2002, kenmerk DN. 2002/1333. Voor de goede orde sluit ik een afschrift van deze brieven bij. Aanvullend op die brieven kan ik nog melden dat artikel 75 de mogelijkheid biedt om ontheffing te verlenen ten behoeve van onderwijs. Ontheffing kan worden aangevraagd bij de dienst LASER van mijn ministerie.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

Bijlage:
Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22-4-2002, kenmerk DN. 2002/1330, met als bijlage de brief aan de heer G. Zandvoort


---

Deel: ' Uitvoering Flora- en faunawet '
Lees ook