De Unie


UWV: 2003 het jaar van de duidelijkheid?

17 februari 2003 - Voor u ligt de UnieVisie voor Unie-leden werkzaam bij de UWV. In dit bulletin zullen wij veel aandacht besteden aan een breed aantal onderwerpen dat nu uiteindelijk op de rol staat. Wij informeren u over de stand van zaken op een aantal verschillende dossiers en geven u de visie van vakbond De Unie over de huidige ontwikkelingen.

Wij doen daarbij gelijk nu reeds de uitnodiging om op korte termijn met u in contact te komen om over deze ontwikkelingen en over de visie van De Unie te praten. Wat ons betreft zullen wij bezien of wat Gijs Herderschee schrijft in zijn artikel in de Volkskrant van zaterdag 4 januari jongstleden: "Ogenschijnlijk heerst er rust. Binnen woedt de storm. Een sterfhuis?" juist is.
Per 1 mei 2003 neemt Roel Zijlstra het stokje over van ondergetekende en wordt daarmee het landelijk aanspreekpunt en eerste onderhandelaar in de sector Sociale Verzekeringen. In een volgende UnieVisie stellen wij hem aan u voor. Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u binnenkort te ontmoeten.

Huisvestigingsbeleid
Medio 2002 heeft uw werkgever het voornemen bekend gemaakt hoe de UWV over het land qua huisvesting verdeeld zal worden. Vanuit de huidige situatie met circa 171 vestigingen wordt gestreefd naar een landelijke netwerk bestaande uit 27 frontoffice kantoren, 17 plaatsen met een backoffice kantoor en 2 call-centers. Het gecentraliseerde hoofdkantoor komt in Amsterdam-Sloterdijk. De Ondernemingsraad heeft in het najaar 2002 negatief geadviseerd op het voorstel. Belangrijkste redenen zijn de onvoldoende samenhang tussen het vestigingsbeleid en de organisatorische vormgeving van de UWV en het ontbreken van structurele maatregelen om de sociale gevolgen af te vangen. De bestuurder heeft daar kennis van genomen en aangegeven voort te gaan op de ingeslagen weg. De OR heeft vervolgens een procedure gestart bij de Ondernemingskamer die op 30 januari tot een zitting zou leiden. In overleg tussen de RvB en de COR zijn uiteindelijk afspraken gemaakt. De RvB zal per regio met adviesaanvragen komen en de huisvesting van Amsterdam wordt aangepast.

Standpunt De Unie
De Unie heeft oog voor het feit dat de UWV op dit moment een huisvestingsbeleid formuleert voor de toekomst. De UWV is de komende jaren De aantrekkelijkste partij op de bedrijfshuisvestingsmarkt! Wij beseffen dat naast een reductie doelstelling van 25% er ook gekeken moet worden naar de efficiëntie van de nieuwe organisatie. Investeren in bestaande en nieuwe kantoren maakt een essentieel onderdeel uit van de begroting van de UWV en waar zeer zorgvuldig mee omgesprongen moeten worden.
De Unie vindt echter wel dat bij de herinrichting van het kantorennet niet alleen de efficiëntie en de kosten maatgevend moeten zijn. De vraag of het personeel gebaat is bij deze operatie behoort ook beantwoord - op dit moment negatief - te worden. Het voorgestelde beleid zal voor de medewerkers veel (meer) verplaatsingen inhouden en mogelijk tot meer verhuizingen leiden. Het bijstellen van de huisvestingsambitie zou recht doen aan wensen van het personeel. En met een minder efficiënt kantorennetwerk maar met meer gemotiveerde medewerkers kan eenzelfde of zelfs beter resultaat bereikt worden. De Unie zal zich vooral focussen op de mogelijke gevolgen van het huisvestingsbeleid. De vraag dient zich aan of het Sociaal Plan UWV nog toereikend is. Flankerend beleid is lijkt noodzakelijk.

Samenwerking Belastingdienst en UWV
Eind november 2002 is het rapport over de samenwerking tussen de Belastingdienst en de UWV naar de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën gestuurd. Het rapport biedt bouwstenen op grond waarvan de politiek tot een positief besluit voor de samenwerking kan komen. In februari 2003 zullen er nog nadere voorstellen volgen rondom de personeelssamenstelling. Belangrijke opmerking is wel de aankondiging dat (citaat) "de borging van going concern en de begeleiding van de personele uitstroom additionele kosten vergen. De UWV zal deze kosten medio januari 2003 separaat aan het ministerie van SZW ter financiering voorleggen". De Unie vindt het belangrijk dat er geconstateerd is dat er extra budget nodig is om een aantal zaken te borgen en voor een sociaal plan. De Unie vreest echter dat, vanwege de ontkoppeling van het rapport en de vraag om extra fondsen, de kans groot is dat de fusie doorgaat maar dat de benodigde financiering achterblijft. De Unie zal zowel de RvB als de politiek wijzen op de noodzakelijke koppeling. Voorts zal De Unie in het overleg met vakorganisaties en de COR over het flankerend sociaal beleid spreken, zonder het sociaal plan open te breken.

Medezeggenschap
Aan het einde van 2002 is er overeenstemming bereikt over de nieuwe structuur voor de medezeggenschap. Er is gekozen voor een OR met daaronder overlegplatforms die alle divisies en alle regio's invloed geven in de medezeggenschap. Vakbond De Unie vindt het een juiste keuze. Wel moet duidelijk gemaakt worden dat medezeggenschap de zeggenschap volgt. Er dient dus nog wel invulling gegeven te worden aan de diverse overlegplatformen inzake hun eigen rol. De Unie vindt het belangrijk dat ze goed vertegenwoordigd is in de medezeggenschap. Daarom zal er binnenkort vanuit het landelijke kader een campagnecommissie opgericht worden die vanuit De Unie de campagne zal coördineren. U kunt zich t.z.t. aanmelden voor deze commissie.

Het sociaal plan
Sinds 2001 is er een sociaal plan UWV dat voor alle gevolgen van de vorming van UWV als vangnet zal dienen. Dit plan, met vakorganisaties afgesproken, is echter in een andere tijdsgeest tot stand gekomen. Zo was in die tijd sprake van bijvoorbeeld decentrale staven en zou er een minimum aan verplaatsbewegingen zijn in het kader van het samenvoegen van het oude kantorennetwerk.

Op dit moment zie je echter een nieuwe ontwikkeling. Alle staven gaan (in beperkte omvang) naar Amsterdam en er is gekozen voor een beperkt aantal werklocaties. Dit alles heeft grote gevolgen voor de mobiliteit en de omvang van het personeel. In het overleg tussen de COR en de voorzitter van de RvB is er gesproken over het flankerend beleid. Hiervoor is een stuk opgesteld door de COR dat ook besproken zal worden met de vakorganisaties. De Unie staat niet onwelwillend tegenover dit voorstel. Wel moeten wij waken voor de verworven rechten die vastgelegd zijn in het sociaal plan. Wij willen bezien wat de echte intentie is van de werkgever in dit traject. De Unie kan zich voorstellen dat het sociaal plan als leidraad blijft bestaan en dat er per situatie, bijvoorbeeld samenwerking Belastingdienst-UWV, wordt gekeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Kortom maatwerk! Ook zullen wij goed moeten nadenken over het sociaal beleid na 2005. Het ligt op dit moment in de lijn der gedachten dat de organisatie van de UWV zeker over 2005 zal heen gaan.

Wachtlijst Kinderopvang
Het is bij De Unie bekend dat er een financiële wachtlijst is ontstaan voor de kinderopvang. Wij waren wel verrast dat deze wachtlijst al sinds 1 augustus 2001 bestaat. De Unie heeft de werkgever opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen voor de regeling. Zeker in deze roerige tijden zou een coulante regeling voor de kinderopvang een bijdrage aanleveren aan de totale beleving van het werk bij de UWV. Helaas heeft de directie van de UWV geen toezegging gedaan. De Unie vindt de wijziging van de regeling per 1 april 2003 wel acceptabel. Wij snappen dit voor individuele gevallen een probleem kan opleveren. Maar de voorgestelde kostendeling komt wel overeen met wat landelijk steeds vaker voorkomt. Het feit dat hiermee meer medewerkers gebruik kunnen maken van de regeling is voor De Unie een belangrijk element. Zoals u weet zal er vanaf 1 januari 2004 nieuwe wetgeving op het terrein van de financiering van de kinderopvang komen. In de CAO is geregeld dat wij met de UWV over de Wet Basisvoorziening Kinderopvang spoedig in overleg treden, wanneer de contouren van de wet bekend zijn.

Pensioenfonds UWV
Zoals u weet zijn er een aantal verschillende pensioenregelingen uiteindelijk geharmoniseerd en staat nu de volgende fase op het programma; de fusie van de pensioenfondsen. De beoogde datum voor deze fusie van de VUT en pensioenfondsen is dan ook gesteld op 1 juli 2003. Op deze datum zullen de pensioenfondsen Cadans en Gak Nederland samengevoegd worden. Voor een aantal medewerkers (bijv. ex-BVG) zal er op een latere datum overdracht zijn. Met deze hele operatie hebben wij als vakbond weinig te maken. Wij worden wel op de hoogte gehouden maar er is een startbestuur benoemd en er wordt aan de verschillende deelnemers/ledenraden verder gewerkt aan de fusie. Uit de ALM studie (financieel/actuarieel) bleken geen echte bijzonderheden bijvoorbeeld inzake de dekkingsgraad.
Wij als vakbond zijn betrokken bij de pensioenregeling die in de CAO is geregeld. Er is wat betreft De Unie geen reden om voor het einde van deze CAO-periode te spreken over de pensioenregeling. Ook de werkgever heeft dat in haar communicatie aangegeven. Vakbond De Unie heeft echter wel signalen dat de werkgever in de CAO van 2004 het onderwerp naar voren zal schuiven.
Omdat er velen vragen zijn over pensioenen zullen er binnenkort in samenwerking met de werkgever en onze afdeling Pensioenen een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden. Meer informatie volgt.

Premiespaarloon
De UWV heeft naar aanleiding van het centraal najaarsakkoord tussen werkgevers en werknemers besloten de premiespaarloon regeling af te schaffen. De Unie wijst dit resoluut af. Naast het feit dat de werkgever niet heeft overlegd met de vakbonden, verschillen wij ook inhoudelijk van mening over dit thema. De Unie vindt dat door het wegvallen van de (fiscale) grondslag er geen financiële gevolgen voor de deelnemers hoeven te ontstaan. De Unie wil dan ook in overleg met de werkgever kijken welke regeling getroffen kan worden om de werknemers te compenseren. Bij de UWV maken ongeveer 70% van de medewerkers gebruik van de regeling en er is totaal ongeveer 7 a 8 miljoen euro mee gemoeid. De Unie zal in het overleg van 18 februari nogmaals aandringen op compensatie. De voorkeur gaat uit naar een individuele compensatie. Heeft u nog suggesties voor de besteding, mail deze aan ons.

De Unie komt naar u toe!
Omdat er voldoende zaken spelen, zal de Unie binnenkort bij u langskomen. In de tweede helft van maart zullen de landelijke bestuurder(s) en regionaal bestuurders een aantal plaatsen in Nederland aandoen. U zult deze maand nog horen waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. U kunt zich vervolgens aanmelden en aangeven waarover u wilt spreken. Als u suggesties heeft voor locaties en u ons van dienst kan zijn, mail dan naar bkk-a@unie.nl.

Kaderwerk is een must
U zult binnenkort benaderd worden over de een nieuwe kaderstructuur binnen de ledengroep van de UWV. De Unie vindt kaderwerk een belangrijke instrument om informatie te ontvangen en te geven. Kaderleden zijn de haarvaten van onze belangenorganisaties. Kaderleden zijn natuurlijk ook ambassadeurs van De Unie en dragen daarin een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij roepen u dan ook op om nu reeds na te denken over uw rol binnen de vereniging De Unie. Wij hopen dat u in de belangenbehartiging voor uw collega's binnen de UWV of breder een bijdrage wil leveren. Denk daarbij aan de landelijke kadergroep, commissielid, lid bedrijfsgroepbestuur, OR-lid , aanspreekpunt kring e.d. Meld u aan via bkk-a@unie.nl.

Regionaal aanspreekpunt
Het team dat vanuit de regiokantoren de dienstverlening aan de Unie-leden werkzaam bij UWV verzorgt, zijn:

* Noord: Roland Kemper

* Oost: Karin van Leeuwen en Huug Brinkers
* Zuid: Idee team

* Zuid-West: Janine Keller

* West: Pauline Bouwmeester

* Noord-West: Paul ten Brink

* Zuid-Oost: Sjef Verheggen

* Midden: Adrie van Bokkem en Roel Zijlstra
Het hoofdkantoor en kantoor Midden verhuizen per 22 april 2003 naar:

Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Tel. (0345) 851 851
Fax (0345) 851 500

Namens de Unie-bestuurders betrokken bij de UWV

Met vriendelijke groet,

Adrie van Bokkem
Bedrijfsgroepvoorzitter


* Intropagina Sociale Verzekeringen

maandag, 17 februari 2003

Deel: ' UWV 2003 het jaar van de duidelijkheid '
Lees ook