Gemeente Lingewaard


Veel explosieven in uitbreidingsplan
bedrijventerrein De Houtakker

In het uitbreidingsplan De Houtakker in Bemmel bevinden zich explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit blijkt uit een vooronderzoek door Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van defensie en een detectieonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf die zich bezighouden met opsporings- en ruimingwerkzaamheden. Dit meldt wethouder C. van Dalen in een notitie aan de commissie Ruimte.

De notitie gaat in op de stand van zaken rond de ontwikkeling De Houtakker. De uitbreiding van het bedrijventerrein is geagendeerd voor de openbare vergadering van woensdag 15 maart.

De gemeente hoopt dat het opruimen van de explosieven nog voor de zomervakantie kan starten. Wanneer de schop in de grond kan is vooralsnog niet bekend.

Het streven is dat de gemeenteraad in mei een besluit kan nemen over de ontsluiting van De Houtakker. Protesten van bewoners aan de Papenstraat en omgeving hebben er toe geleid dat er een nieuw onderzoek is gehouden. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de nieuwe ontsluiting zo dicht mogelijk bij de Van Elkweg aangelegd moet worden. Een verkeerskundig adviesbureau is bezig met een studie. De resultaten worden binnenkort verwacht. Op basis hiervan zal het college met een voorstel naar de gemeenteraad komen.

Een stedenbouwkundig bureau is bezig een nieuw stedenbouwkundig ontwerp te maken. Het wordt een ontwerp met een vrij hoog ambitieniveau. Zo wordt er veel aandacht geschonken aan ruimtelijke kwaliteit, zorgvuldig en doelmatig ruimtegebruik en groen. Op De Houtakker komt beperkte ruime voor kantoren.

De grondverwerving is bijna rond. Er zijn nog onderhandelingen met een particulier en Prorail, onderdeel van de NS. Wethouder Cor van Dalen heeft goede hoop dat deze onderhandelingen met succes worden afgesloten.

Wanneer de gemeenteraad instemt met de ontsluitingsvariant kan de procedure verder. Zo moet het bestemmingsplan worden aangepast en in procedure worden gebracht. Het bouwrijp maken en de kaveluitgifte worden op zijn vroegst in de tweede helft van 2004 verwacht. Echter, dit kan door bezwaren snel uitlopen tot bijvoorbeeld 2006.

De openbare commissievergadering wordt gehouden in de voormalige raadszaal in Huissen. Aanvang 19.30 uur

Deel: ' Veel explosieven in uitbreidingsplan bedrijventerrein De Houtakker '
Lees ook