Gemeente Barendrecht


Gemeenteraad vergadert

Op maandag 3 maart vergadert de gemeenteraad in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende voorstellen:


-Beslispunten:

Planschadeverzoek Klaproos 46
Planschadeverzoek Grondmolen 13
Planschadeverzoek Gebroken Meeldijk 3


-Bespreekpunten:

Raadsvoorstel inzake de Zuidpolder
Aanstelling raadsgriffier

Ter inzage

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer B 003. Openingstijden: zie bovenaan.

Collegespreekuur

Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op maandag 3 maart.


-wethouder G.A.C. Schoehuizen: 16.30-17.30 uur;
-wethouder C. Silvis: 17.00-18.00 uur;

-wethouder P. van Vugt: 16.30-17.30 uur.

Het spreekuur is NIET op afspraak. De burgemeester houdt geen spreekuur op een vaste tijd. Voor een afspraak met hem kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresse mw. I.T. van Prehn, (0180) 698 206.

Welke vraag aan wie stellen?


-burgemeester Van de Wouw: coördinatie veiligheidsbeleid (incl. afgifte vergunningen), alg. bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetzaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, economische zaken, onderwijs en volwasseneneducatie, kinderopvang, verbouw gemeentehuis;


-wethouder Schoehuizen (VVD): loco burgemeester, jeugd- en jongerenwerk, volksgezondheid, sport en recreatie, subsidiebeleid, financiën, grondbedrijf, nutsbedrijven, P&O, automatisering, spoorzone-project (Dierenstein);


-wethouder Silvis (CDA): ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en woonruimtezaken, stads- en dorpsvernieuwing, monumentenzorg, cultuur (bibliotheek, muziekschool, Kruispunt, Kreatief Werkhuis), emancipatiezaken, centrumstudie;


-wethouder van Vugt (SGP/ChristenUnie): sociale zaken en maatschappelijk werk, werkgelegenheid, openbare werken, verkeer en vervoer, milieubeleid, volkstuinen, St. Alle-r-hande: bureau activering en werkprojecten, ouderenbeleid, minderhedenbeleid en asielzoekers, gehandicaptenbeleid, begraafplaats (aula).

Raadscommissies vergaderen

Grondgebied

Op dinsdag 4 maart vergadert de commissie Grondgebied in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Presentatie Regionaal verkeers- en vervoersplan 2002-2020 door vertegenwoordigers van de Stadsregio (van circa 20.15 tot 21.00 uur).
-Planschadeverzoeken Willem Alexanderplantsoen 173 en 177.
-Planschadeverzoeken Boeier 114, 115, 116, 148, 149, 153, 154 en 156.
-Planschadeverzoek Klaproos 43.

-Eindverslag inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrrein Ziedewij.

-8^e Wijziging bouwverordening.

De griffier van deze raadscommissie is de heer C. de Kreek, (0180) 698 343.

Middelen

Op woensdag 5 maart vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:

-Advies inzake aanschaf en implementatie HP9000
-Bespreking Rekeningkamer c.q. Rekeningcommissie
-Realisatie turnaccommodatie Vaanpark III

-BTW Compensatiefonds

-Invoering van de hondenpenning

De griffier van deze raadscommissie is de heer L. Schampers, (0180) 698 701.

Samenlevingszaken

Op maandag 10 maart vergadert de commissie Samenlevingszaken in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Realisering turnaccommodatie Vaanpark III

-Verkleining doel- en gebruikersgroep collectief vervoerssysteem TeleMobiel

-Terugblik op jeugdbeleid 2000-2002 en aftrap voor beleidsperiode 2003-2006

-Intrekking verordening jeugdraad; oprichting jongerenplatform
-Toekenning rijksbijdrage educatie en rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003

-Instellen presidium

-Uitvoering arbeidsvoorwaarden medewerkers griffie
-De invulling van de organisatie van de griffie
De griffier van deze raadscommissie is mw. C. Orsel, (0180) 698 252.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de griffier van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Bouwaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:
* 1^eBarendrechtseweg 165 (BL 2003-060), voor het vergroten van de woning (19-02-2003)

* Bizetsstraat 20 (BL 2003-051), voor het plaatsen van een dakkapel (14-02-2003);

* Gebroken Meeldijk 94 (BL 2003-049), voor het vergroten van de woning (14-02-2003);

* Heulweg/Vaanplein (BR 2003-050), voor het oprichten van een station en combigebouw (14-02-2003);

* Irenestraat 33 (BL 2003-053),voor het plaatsen van een dakkapel (14-02-2003);

* Kievit 13 (BR 2003-054), voor het plaatsen van een rookkanaal (14-02-2003);

* Stationsweg (BRD D 8839 G) (BR 2003-059), voor het plaatsen van een fietsenstalling (19-02-2003)

* Tingieterij 12 (BL 2003-055), voor het plaatsen van een dakkapel (17-02-2003);

* Noldijk (BR 2003-056), voor het plaatsen van een bouwkeet (17-02-2003)

* Windsingel 166 (BR 2003-052), voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor(14-02-2003).

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Sloopaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:
* 3^e Barendrechtseweg (SA 2003-013), voor het slopen van ovens (18-02-2003);

* Carnisseweg 46 (SA 2003-011), voor het slopen van een loods (14-02-2003)

* Smitshoek 24,35 en 37 (SA 2003-012), voor het slopen van woning (14-02-2003).

De sloopaanvraag is ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Voorgenomen vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van onderstaand bouwplan vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het geldende bestemmingsplan te verlenen. U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Inzagetermijn vier weken: van vrijdag 28 februari t/m donderdag 27 maart 2003 (tenzij anders vermeld). Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke en gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Carnisseweg 63: realiseren paardenstal- dossier BR2003-008 (art. 19 lid 3 WRO);

Meerwedesingel/Iepenwede: realiseren tijdelijke tandartsenpraktijk voor een periode van 10 maanden - dossier BR2003-045 (art. 17 WRO) Inzagetermijn twee weken: van vrijdag 28 februari t/m donderdag 13 maart 2003;

Molenleede vrije kavel 1 (plan Ter Leede): realiseren woning met bijgebouw - dossier BA2002-458 (art. 19 lid 2 WRO);

Plan Ter Leede kavel 248: verhogen tuinmuur - dossier BR2003-041 (art. 19 lid 2 WRO).

Verleend

Verleende bouwvergunningen / vrijstellingen

* Aalborg 2(BA 2002-470), voor het aanbrengen van reclame aan de gevel (14-02-2003);

* 1^e Barendrechtseweg (BA 2002-345), voor het plaatsen van een tijdelijke ketenpark op het perceel (14-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 174 (BA 2002-422), voor het plaatsen van een zwembad (14-02-2003);

* Botter 22 (BA 2002-455), voor het veranderen van de woning (14-02-2003);

* Kolding 5 (bedrijven Terrein Vaanpark 2)(BL 2003-047), voor het aanbrengen van reclame aan de gevel en het plaatsen van een reclamezuil (17-02-2003);

* Ter Leede (BA 2002-433), voor het oprichten van een woning (14-02-2003);

* Middeldijkerplein 3 (BA 2001-379), voor het vergoten van een onderwijsgebouw(17-02-2003);

* Pesetastraat 2 (BA 2002-371), voor het plaatsen van een lichtreclame (18-02-2003);

* Schubertdreef 17 (BA 2002-463), voor het wijzigen van de gevel (14-02-2003);

* Stationsweg 134 (BR 2003-010), voor het plaatsen van een hobbykastje (19-02-2003);

* Bedrijventerrein Vaanpark 3 (BA 2001-427), voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (19-02-2003);

* Voordijk 475 ( BA 2002-216), voor het oprichten van een woning(14-02-2003).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Verleende sloopvergunning

* 1^e Barendrechtseweg 35 (SA 2003-003), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 41 (SA 2003-004), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 43 (SA 2003-009), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 45 (SA 2003-005), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 47 (SA 2003-008), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 49 (SA 2003-006), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 1^e Barendrechtseweg 51 (SA 2003-007), voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur (12-02-2003);
* 3^e Barendrechtseweg 449 (SA 2003-013), voor het slopen van de ovens (18-02-2003);

* Marijkesingel 8 t/m 18 (SA 2002-026), voor het slopen van bestaande scheidingswanden van bestaande bergingen en winkels (17-02-2003).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De sloopvergunningen met bijbehorende tekeningen ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/beschikkingen


- Burgemeester en Wethouders van Barendrecht hebben een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Bakker Barendrecht Services BV om een vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken en (gekoeld) bewaren van groenten en fruit aan het Handelscentrum ZHZ 16-17 te Barendrecht.

De veranderingen in loods 16 omvatten het verwijderen van een drietal folieverpakkingslijnen, het plaatsen van twee CO2 tanks en het plaatsen van een acculader ten behoeve van de electrische heftruck. De veranderingen in loods 17 omvatten het vervangen en verwijderen van enkele installaties, het vergroten van de voorraad (stikstof)gasflessen, het vergroten van de voorraad schoonmaak- en desinfectiemiddelen en het verplaatsen van de afvalcontainers naar de expeditieruimte. Voor de gehele inrichting is tevens een wijziging van de bedrijfstijden aangevraagd.

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht hebben op grond van de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.


- Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben voorschriften van de op 12 oktober 1993 aan The Greenery Vastgoed BV verleende vergunning ten behoeve van een inrichting bestemt als groente- en fruitveiling aan de Dierensteinweg 30 te Barendrecht krachtens artikel 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve aangevuld.

De aanpassing heeft betrekking op de in de inrichting aanwezige ammoniakkoelinstallaties.

Inzage

U kunt de stukken van donderdag 27 februari tot en met woensdag 9 april 2003 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468402, gemeentehuis (0180) 698 332.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van terinzagelegging kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door:


-de adviseurs, die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

-degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

-degenen, die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
-belanghebbenden, die aantonen redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Zo'n verzoek moet worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend. Zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen over de aanvraag en de beschikking kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 246 85 01 (de heer N.A. de Waal). Voor vragen over de vergunningprocedure, terinzagelegging en verzoeken om kopieën (tegen betaling) kunt u contact opnemen met Bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 246 84 02.

Werkzaamheden voor de HSL kunstwerken in Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de combinatie Dive Under ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontheffing wordt verleend voor het trekken van damwandplanken in de periode mei tot en met juni 2003 tijdens reguliere werkdagen. De werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van de moot 42 t/m 45. Dit is ter hoogte van de Dordtsestraatweg en de Westerhordijk ten westen van het bestaande spoor. De werkzaamheden, die circa 4 uur per dag duren, veroorzaken een overschrijding van de normen zoals gesteld in de van toepassing zijnde circulaire bouwlawaai met 8 dB.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de heer J.H. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Do. 27-02 Hester Macrander Weet ik veel! cabaret Vr. 28-02 Jeugdtheaterschool Zuid-Holland Adam Eva enz. jeugdtheater/19.00 uur
Wo. 05-03 Speeltheater Holland Poppentje on Tour jeugdtheater/14.00 uur UITVERKOCHT
Do. 06-03 Eric Schneider, Dries Smits e.a. Gloed toneel Vr. 07-03 Toneelschap B&D Hobbit familievoorstelling/19.00 uur Za. 08-03 Jenny Arean Verbrugge & Willeke Alberti Klarenbeek & muziek/UITVERKOCHT
Zo. 09-03 Tangorama Muziek van Argentijnse Bodem kamermuziek/12.00 uur

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:
Wo. 05-03 De Tweeling 12 jaar 20.15 uur
Wo. 12-03 One hour Photo 16 jaar 20.15 uur
Wo. 19-03 The Pianist 12 jaar 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Carnisselande wordt op woensdag 5 maart het spreekuur gehouden in de personeelsruimte van Waterpoort, te bereiken via de zij-ingang van het gebouw. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 3 maart bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 4 maart krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Afsluiting Bakkersdijk

In verband met de uitvoering van het faseringsplan Voordijk dient de tijdelijke opgang voor het gemotoriseerd verkeer vanaf de Portlandsebaan naar de Bakkersdijk omgezet te worden tot een fiets- / bromfietspad. Het gedeelte na huisnummer 30 (tot in de bocht Bakkersdijk) tot aan de komgrens met Albrandswaard wordt fiets- / bromfietspad. Het gedeelte vanaf de bocht van de Bakkersdijk tot aan de aansluiting met de Voordijk blijft, in verband met de aanliggende percelen, wel toegankelijk voor alle verkeer. Doel van deze maatregel is de leefbaarheid op de Bakkersdijk en de Voordijk te verbeteren en te garanderen, de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer (fietsers) op de Middeldijk en Bakkersdijk te vergroten door het doorgaande gemotoriseerd verkeer te weren en de intensiteit van (zwaar) gemotoriseerd verkeer op de Bakkersdijk te verminderen en daarmee (de kans op) schade aan wegdek en panden te verkleinen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben vastgesteld;

Besluit 2002-46

Bakkersdijk (vanaf huisnummer 30 t/m komgrens Albrandswaard)


-instellen van een verplicht tweerichtingen bereden fiets- / bromfietspad.

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met 10 april 2003 bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het verkeersbesluit 2002-46, tekeningnummer CL-13-27 ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bureau Communicatie B003.

Speelplaatsen Riederhoek

Binnenkort worden de speelplaatsen in Riederhoek aangelegd. De gemeente wil dat zo veel mogelijk doen in overleg met de bewoners en kinderen. De bewoners in Riederhoek ontvangen deze week een brief waarin wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is en hoe het proces er verder uitziet.

Op woensdagavond 12 maart is de eerste bijeenkomst van 20.00 - 22.00 uur in voorzieningencluster Waterpoort, waarbij alle bewoners van harte welkom zijn. Heeft u nog vragen, bel dan met Maarten Box van de afdeling Openbare Werken, tel. (0180) 698 425.

Afsluiting fietspad Binnenlandsebaan

In verband met herstraatwerkzaamheden wordt het fietspad op de Binnenlandsebaan afgesloten tussen de Maasstraat en de Lekstraat (aan de zijde van het gemeentehuis). Deze afsluiting gaat in op maandag 3 maart 2003 en duurt tot en met 14 maart 2003 of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk. Doorgaand fietsverkeer wordt d.m.v. gele routeborden omgeleid.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer A. Bendeler (0180) 698 426. Inlichtingen over de omleiding worden verstrekt door de heren Dijker (0180) 698 364 en Jankowski (0180) 698 427 van de afdeling openbare werken.

Afsluiting Barendrechtseweg

In verband met herstelwerkzaamheden zou de 2^e Barendrechtseweg vanaf 17 februari t/m 4 maart 2003 worden afgesloten voor het verkeer tussen de rotonde J.G. Oemvliet en de

rotonde Jaagpad. Vanwege de vorstperiode zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn hervat en duren t/m 7 maart 2003. Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van de fietspaden.

Een omleidingroute wordt aangegeven d.m.v. gele routeborden. Informatie omtrent de omleiding wordt verzorgd door dhr. Jankowski, tel. (0180) 698 427 en dhr Dijker, tel. (0180) 698 364. Informatie omtrent de werkzaamheden wordt verstrekt door dhr. Vlot, tel. (0180) 698 388, van de afdeling Openbare Werken.

Wijziging busroutes 184 en 267:


-lijn 184

Tijdens de afsluiting rijdt lijn 184 een gewijzigde route. Deze route loopt over de J.G.Oemvliet -2^e Barendrechtseweg - Middeldijk - Leedeweg Ziedewijdsebaan - Buitenlandsebaan v.v. De haltes op de Buitenlandsebaan t.p.v. de Lindehoevelaan en de Bark/Klipper komen te vervallen.

Vervangende haltes zijn:


-2^e Barendrechtseweg t.h.v. Middeldijk

-Ziedewijdse Baan t.h.v. Punter

-Buitenlandse Baan t.h.v. sporthal de Driesprong

-
lijn 267

Tijdens de afsluiting rijdt lijn 267 een gewijzigde route. Deze route loopt over de Barendrechtseweg - Buitenlandsebaan - Ziedewijdsebaan-Leedeweg en volgt daarna de normale route. De halte Middeldijk komt te vervallen. De bussen stoppen op alle haltes van de omleiding. Ook zijn er op de Leedeweg twee vervangende haltes ingesteld nabij de noodschool aan de 3^e Barendrechtseweg.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 698 750):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-Vrijwilligers voor de P.G afdeling in Woonzorgcentrum Borgstede. Wie vindt het leuk tijd en aandacht te besteden aan ouderen met dementie? Kwaliteiten: Affiniteit met ouderen, geduld en aandacht voor de doelgroep.

Tijd: in overleg.


-Iemand die het leuk vindt om namens de Hartstichting bedrijven te benaderen tijdens de jaarlijkse collecteweek. Taken: het opzetten en uitvoeren van de jaarlijkse collecte bij bedrijven. Kwaliteiten: Goede contactuele eigenschappen en de weg weten of durven zoeken bij bedrijven in Barendrecht.

Tijd: Jaarlijks in April ca.5-6 uur per week.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag van 9.30 uur tot 12.00 uur, op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, op donderdag van 12.30 uur tot 14.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: (0180) 626 437.

Dinsdag 11 maart: verkiezingen provinciale staten

Van alle bestuurlijke organen zijn provinciale staten het minst bekend. Toch hebben de provincies veel belangrijke taken. Ze zijn verantwoordelijk voor onder meer planning van wegen, woonwijken en natuurgebieden. Zij controleren rampenplannen, ambulancediensten, bestemmingsplannen van gemeenten en milieubepalingen voor middelgrote bedrijven. Veel welzijnsorganisaties worden door de provincie gesubsidieerd, evenals sport- en cultuurinstellingen. Een goede reden dus om uw stem te laten horen op 11 maart.

De provinciale-statenleden kiezen bovendien de leden van de Eerste Kamer, waar wetten kunnen worden goedgekeurd of verworpen. Er zijn bij provinciale staten, net als in de Tweede Kamer, commissies die zich bezighouden met speciale beleidsterreinen. Natuurlijk moet de provincie zich houden aan landelijke wetten, maar elke provincie heeft een zekere speelruimte om daarbinnen zelf beleid en politieke keuzes te maken.

U kunt van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds terecht in het stembureau.

Om u te helpen kiezen, kunt u de Stemwijzer gebruiken. Met de Stemwijzer kunt u die partij vinden die het best past bij uw ideeën en opvattingen. Kijk op www.provincies.nl, www.ukomttochook.nl of www.stemwijzer.nl.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2003 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Deze keer willen ingaan op de uniforme voorrangsregels op rotondes. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

In het eerste kwartaal van 2003 komen in Barendrecht uniforme voorrangsregels voor de gebruikers van rotondes. De verkeersbesluit termijn is nu verstreken en de uitvoering is in voorbereiding. Vanaf het moment dat het verkeersbesluit is uitgevoerd hebben fietsers op alle rotondes in Barendrecht voorrang op gemotoriseerd verkeer. Bij aanvang van de werkzaamheden volgt een persbericht met meer informatie over het tijdstip van invoering. Bewoners worden ook via de gemeentepagina en internet uitgebreid geïnformeerd.

Barendrecht loopt hierbij vooruit op de landelijke regelgeving, die nog niet voorziet in uniforme voorrangsregels voor fietsers op rotondes. Zowel 3VO als de fietserbond hebben zich positief uitgesproken over dit plan.

Voorrang voor fietsers op paden rond rotondes is in Nederland (nog) niet wettelijk uniform vastgesteld. In Barendrecht is de voorrang voor fietsers op rotondes momenteel als volgt geregeld: binnen de bebouwde kom heeft de fietser voorrang, erbuiten de automobilist. Dit principe sluit aan op de landelijke richtlijn. De gemeente Barendrecht is echter van mening dat gelijke voorrangsregels de veiligheid van weggebruikers ten goede komt. Daarom gelden straks op alle Barendrechtse rotondes dezelfde voorrangsregels.

Waarom deze maatregel?

Door deze maatregel ontstaat opnieuw een uniforme situatie voor de rotondes binnen de bebouwde kom van Barendrecht. Alle rotondes krijgen dan dezelfde voorrangsregeling. Voor elke weggebruiker wordt dan duidelijk dat het fietsverkeer bij elke rotonde binnen de bebouwde kom van Barendrecht voorrang heeft. Aangezien er geen rotondes buiten de bebouwde kom liggen of gepland zijn, zal er sprake zijn van eenduidigheid van de voorrangsregeling in de gehele gemeente.

Waarom hebben fietsers voorrang?

De gemeenteraad streeft in haar beleidsprogramma 2002-2006 naar een juiste balans ten aanzien van de infrastructuur voor auto's, fietsers, wandelaars en openbaar vervoer. Verder dient er een integraal beleid ontwikkeld en uitgevoerd te worden inzake het bevorderen van het fietsverkeer. Het geven van voorrang aan fietsers bij kruisingen met autoverkeer is een maatregel die het fietsverkeer bevordert.

Eenheid in de regio?

De omliggende regio- en deelgemeenten geven fietsers op paden rondom de rotondes geen voorrang. De reden hiervan is de hoge intensiteit en de grootte van de rotondes of dat er historisch gezien veel ongevallen zijn geweest op het betreffende kruispunt. De intensiteiten op de rotondes in Barendrecht zijn zodanig dat fietsverkeer in de voorrang de doorstroming voor het autoverkeer niet nadelig beïnvloedt. Verder zijn de ongevallen met fietsverkeer na ombouw van een kruispunt tot rotonde alleen maar gedaald.

Voor informatie over rotondes en de daarbij behorende verkeersregels kunt u zich wenden tot de afdeling openbare werken de heer W.E. Abels of de heer M.M.A.Boer van de afdeling Openbare Werken, tel 698 365/ 698 385.

Surf met betrekking tot rotondes en landelijke verkeersregels ook eens naar www.swov.nl of www.minvenw.nl

6 maart 2003: informatieavond woningbouw Van Leidenvliet.

Projectontwikkelaar Planoform nodigt omwonenden en andere geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de voorgestelde woningbouw op het terrein in het verlengde van de Van Leidenvliet. De informatieavond wordt gehouden op donderdag 6 maart 2003, om 20:00 uur in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16

Naar aanleiding van een eerdere presentatie en de behandeling van het plan in de commissie Grondgebied is het plan aangepast. Het aangepaste plan voorziet nu in de bouw van 12 woningen en de aanleg van 18 parkeerplaatsen en een speelvoorziening. Het plan wordt ontsloten via de Van Leidenvliet. Het plan wordt met ingang van vrijdag 7 maart voor de inspraakprocedure ter inzage gelegd.

Tijdens deze avond wordt géén verkoopinformatie verstrekt.

Nog 1 vrije kavel te koop in Ter Leede

In de nieuwe Barendrechtse wijk Ter Leede, gelegen in de zuidoosthoek van Barendrecht nabij het recreatiegebied Oude Maas, is nog 1 vrije kavel te koop. De oppervlakte van deze kavel, die wordt aangeboden door de gemeente Barendrecht, is circa 719 m² en de prijs bedraagt EUR 450,-- per m², exclusief BTW. Bij de verkoop geeft de gemeente voorrang aan mensen die hun woning elders in Barendrecht verplicht moeten verlaten, daarnaast maken ook mensen die reeds in Barendrecht wonen of mensen die economisch aan Barendrecht gebonden zijn meer kans.

Belangstellenden kunnen hun interesse tot uiterlijk 14 maart a.s. schriftelijk kenbaar maken. Indien er meerdere belangstellenden zijn, wijst een onafhankelijk notaris de kavel uiteindelijk bij loting toe.

Nadere informatie kan verkregen worden bij Bianca van Vliet (gemeente Barendrecht). tel. (0180) 698 249, e-mail B.van.Vliet@Barendrecht.nl.

Toegangskaart afvalaanbiedstation pas op 1 april van kracht

Met ingang van 1 april heeft iedere Barendrechter een toegangskaart nodig voor het Barendrechtse afvalaanbiedstation. De oorspronkelijke planning van 1 maart is daarmee van de baan. De planning bleek te ambitieus en daarom wordt de invoering van de toegangskaart met een maand uitgesteld.

De jaarkaart wordt nu in de loop van maart samen met de nieuwe milieukalender verspreid. Met de kaart hebben alleen inwoners van Barendrecht toegang tot het afvalaanbiedstation. Voortaan ontvangen alle Barendrechtse huishoudens jaarlijks een nieuwe toegangskaart.

27 februari 2003

Deel: ' Vergadering Gemeenteraad Barendrecht '
Lees ook