Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering kent aan Freddy Colson het hoger ambt toe van secretaris-generaal van het departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM). Zij kent eveneens aan Alfons Maes een hoger ambt toe van secretaris- generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (EWBL). Gelet op de nakende herstructurering van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge "Beter Bestuurlijk Beleid" is het aangewezen deze betrekkingen niet definitief in te vullen door een nieuwe benoeming.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering benoemt Alexander Jackxsens, kapitein ter lange omvaart, tot havenkapitein bij het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Havenbedrijf Gent.


* * *

Onder voorbehoud van een aantal aanpassingen stemt de Vlaamse regering in met het ontwerp-KB dat het verkeersreglement wijzigt. Deze wijziging houdt onder meer de invoering in van diverse verkeersmaatregelen die vooral de zwakke weggebruiker en de gebruikers van rolschaatsen en steps ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer moeten beschermen.


* * *

De Vlaamse regering keurt, na advies van de Raad van State, het besluit betreffende het personeelsstatuut van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) definitief goed. Het besluit werd zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het Stambesluit van de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) van 30 juni 2000.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 28 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. De wijziging houdt een beperking in van de kosteloze distributie van groene stroom. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, de MiNa- raad, de VREG en de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt over het voorstel van decreet van 15 januari 2003 ingediend door Carl Decaluwe. Dit voorstel van decreet beoogt een wijziging van het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) wat de samenstelling van de raad van bestuur betreft.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het besluit in verband met de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Hogere Zee- vaartschool definitief goed. Hetzelfde besluit regelt ook de concordantie van de ambten, de vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het admi- nistratief en technisch personeel.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel het besluit van 5 juni 1989 te wijzigen tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs. Tevens wijzigt zij ook principieel het besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het oprichten van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in het voltijds secundair onderwijs. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties en inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt, na het advies van de Raad van State, definitief de nieuwe tabel goed die, leerjaar per leerjaar, de gelijkwaardigheid bepaalt tussen studie- bewijzen uit het Nederlands voortgezet onderwijs en het Vlaams voltijds secundair onderwijs. De actualisering drong zich op omdat de Nederlandse onderwijsstructuur en
-organisatie veranderd is.


* * *

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed betreffende het tijdelijk project "bevordering van de werkervaring in het deeltijds beroepssecundair onderwijs". Het nieuwe project voorziet bijkomende uren- leraar om via een geïndividualiseerde benadering de leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs naar een duurzame inschakeling in de arbeidsmarkt te loodsen. Dit door het bijbrengen van een startkwalificatie en het integreren van leren en werken. Het nieuwe tijdelijke project wordt hoofdzakelijk gefinancierd door VESOC-middelen. Het besluit gaat nog voor advies naar de Raad van State.


* * *

Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door Vlaanderen gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen. Het besluit komt neer op het invoeren van technische verbeteringen en het opnemen van nieuwe benamingen.


* * *

De Vlaamse regering wijzigde op 19 juli 2002 principieel het besluit houdende de vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel (ATP) van de Vlaamse hogescholen. Het besluit wenst de mogelijkheden van de hogescholen te vergroten om hun rekruterings- behoeften, bevorderingsmogelijkheden en overgangen van personeelscategorie soepeler in te vullen. Eveneens wordt er gestreefd naar een maximale afstemming op het universitair onderwijs en naar een zo analoog mogelijke regeling voor Onderwijzend Personeel en ATP. De vernieuwingen betreffen onder meer het invoeren van diverse vormen van deskundigheid als vereist bekwaamheidsbewijs, het afschaffen van niveau E, het invoeren van nieuwe salarisschalen en de versoepeling van de loopbaanstructuur. Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering nu het aangepaste wijzigings- besluit definitief goed.


* * *

Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed betreffende verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs. Het regelt de toestand van de vrouwen tijdens de periode van zwangerschapsverlof en borstvoeding. Parallel met de regeling in de privé-sector worden de tijdelijke en contractuele personeelsleden die niet door een beroepsziekte bedreigd worden, betaald door het ziekenfonds. Vastbenoemde personeelsleden hebben recht op doorbetaling van de wedde of weddentoelage.


* * *

In het kader van de terugtrekking van de troepen van het Belgische leger uit Duitsland trof de Vlaamse regering net voor het zomerreces in 2002 principieel een aantal specifieke maatregelen zodat de scholen de personeelsleden die nog in Duitsland aanwezig zijn maximaal kunnen inzetten. Om de leerlingen dit laatste schooljaar (2002-2003) nog in de best mogelijke omstandigheden onderwijs te laten genieten, worden een aantal bepalingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling voor dat schooljaar aangepast en/of buiten werking gesteld. Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering die maatregelen nu definitief goed.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt, na advies van de MiNa-raad en de SERV, opnieuw principieel een eerste reeks van wijzigingen (de "kleine trein") goed die ingrijpen op titel I en II van het VLAREM (milieuvergunning en milieuhygiëne) en het VLAREBO (bodemsanering). Een aantal voorgestelde wijzigingen geven uitvoering aan Europese richtlijnen, bijvoorbeeld voor de ozonafbrekende stoffen en koelinstallaties en de grenswaarden voor benzeen en koolstofmonoxide. Een aantal reglementeringen zijn nieuw, bijvoorbeeld inzake de tussentijdse opslag van bepaalde categorieën uitgegraven grond, of zijn vereenvoudigd zoals deze van de gasolietanks. In andere gevallen wordt de reglementering verstrengd, bijvoorbeeld inzake het verbranden van plantaardige stoffen in open lucht, de dioxinenormen en de continue bemonstering van rookgassen. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering keurt het besluit betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het eigen vermogen van het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek (CLO) principieel goed. Het besluit regelt een tijdelijke situatie van het eigen vermogen van het CLO, waarin de huidige federale rechtspersoonlijkheden CLO en CLE (Centrum voor Landbouweconomie) zullen worden onder- gebracht. Nadien zullen de werkzaamheden geïntegreerd worden in een nog op te richten Studiedienst binnen het departement Landbouw en binnen de nog op te richten IVA met rechtspersoonlijkheid. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet goed dat uitvoering geeft aan twee beleidsopties ter bevordering van het natuurbehoud in Vlaanderen. Grondeigenaars in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) worden volledig ontheven van het Vlaamse deel in de onroerende voorheffing en van de successierechten. Voor vererving van bos krijgt men eveneens een vrijstelling van successierechten op voorwaarde dat het bos voldoet aan de criteria van duurzaam bosbeheer. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering beslist om bij het Arbitragehof een beroep tot vernietiging in te stellen van het artikel 160 van de programmawet van 2 augustus 2002. Met dit artikel overschrijdt de federale wetgever zijn bevoegheden. Het artikel 160 stelt dat in uitzonderlijke omstandigheden en mits goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken de gemeenteraad leden van de gemeentelijk administratie ter beschikking kan stellen van de betrokken lokale politie. Dit is echter in strijd met de bijzondere wet van 8 augustus 1980 die bepaalt dat de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van provinciale en gemeentelijke instellingen een gewestelijke bevoegdheid is.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen betreffende de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van geluids- en audiovisuele werken. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt binnen het kader van het podiumkunstendecreet definitief de subsidies goed die worden toegekend aan 14 kunstencentra voor het seizoen 2002-2003. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 9,3 miljoen euro.


* * *

De Vlaamse regering kent binnen het kader van het podiumkunstendecreet de algemene werkingssubsidies toe voor het seizoen 2002-2003 aan 9 organisaties voor dans. Voor de begroting van 2003 gaat het om een bedrag van ruim 4,2 miljoen euro.


* * *

De Vlaamse regering keurt de voorgestelde vervanging goed van een lid van de algemene vergadering van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap. Mark De Neve zal het mandaat van Firmin De Wulf, die ontslag neemt, verder voleindigen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt over het voorstel van decreet en de twee bijbehorende amendementen tot wijziging van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het voorstel van decreet werd ingediend door de Vlaamse volksvertegenwoordigers Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Jos Stassen en Herman Lauwers.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt na onderhandeling met de betrokken vakorganisaties het besluit definitief goed betreffende de toekenning van verlof voorafgaand aan de pensionering bij de gewestelijke ontwikkelingsmaat- schappijen (GOM's).


* * *

Op 15 december 2000 ondertekenden Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg een nieuw samenwerkingsverdrag. Dit verdrag, dat bij decreet is goedgekeurd op 9 juli 2002, laat toe de bestaande samenwerking verder uit te diepen en een nieuwe dynamiek te geven. Tevens bevestigt het Groothertogdom Luxemburg de erkenning van Vlaanderen als volwaardige internationale partner. De Vlaamse regering keurt nu het besluit tot ratificatie van het samenwerkingsverdrag goed en vraagt hierover nog het standpunt van de federale regering.


* * *

Carla Brion en Rik Decan worden aangeduid om namens de Vlaamse regering te zetelen in de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Op voordracht van de economische actoren stelt de Vlaamse regering Philippe Muyters en Kris Peeters eveneens als bestuursleden aan. Verder wordt Herman Herpelinck regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.


-----
einde

-----

---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - 21 februari 2003 '
Lees ook