Gemeente Breda

29-08-2001

Voortzetting samenwerking gemeente Breda en ROC Baronie College

Het college van burgemeester en wethouders willen de goede samenwerking met het Regionale Opleidings Centrum (ROC) Baronie College op het gebied van volwasseneneducatie en inburgeringscursussen tot en met 2003 voortzetten. De voortzetting van de samenwerking wordt vastgelegd in een raamovereenkomst. Uit deze meerjarige overeenkomst spreekt vertrouwen tussen de gemeente en het ROC. Beide partijen willen fors investeren in hun relatie. In de raamovereenkomst regelen de partijen algemene zaken als hun verplichtingen, het overleg, de financiële middelen en de evaluatie. In de jaarlijkse productovereenkomst wordt het programma-aanbod vastgelegd en het bedrag dat de gemeente daarvoor beschikbaar stelt.

De gemeente en het ROC gaan het resultaat van hun inspanningen duidelijker formuleren.
Zo bekijken de partijen of er afspraken over verbeteringen te maken zijn. Zo wil de gemeente de groepen die voor onderwijs in aanmerking komen, duidelijker benoemen. Hierdoor wordt het gemakkelijker te bepalen wie al dan niet volwasseneneducatie zou moeten krijgen. Het ROC gaat op zijn beurt zakelijker, efficiënter en vraaggericht werken. Daardoor kan een beter inzicht ontstaan in de deelnemersaantallen, de gevolgde onderwijstrajecten, het begin- en uitstroomniveau.

Sinds 1997 ontvangt de gemeente een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. Tot de volwasseneneducatie worden gerekend de opleidingen mavo, havo en vwo in deeltijd, de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en cursussen die de sociale redzaamheid van mensen moeten vergroten. De gemeente is volgens de wet verplicht de rijksbijdrage volledig bij een ROC te besteden.

Breda, 29 augustus 2001.

Deel: ' Voortzetting samenwerking Breda en ROC Baronie College '
Lees ook