Persbericht

Datum:
31-01-2003


---

Waterschap Rijn en IJssel brengt eenheid in onderhoud

Het waterschap gaat in 2003 organisatiebreed uitvoering geven aan een ander onderhoudsbeleid. Op verkennende schaal gebeurde dat al, maar vanaf komend voorjaar zal in alle werkgebieden in zijn algemeenheid minder worden gemaaid. De verwachting is dat de waterpeilen in de watergangen hierdoor niet op grote schaal wijzigen. Visueel ontstaat er wel een ander beeld. Over de koerswending gaat het waterschap de regio informeren. Daarvoor zijn verspreid over het beheersgebied inloopdagen gepland, het eerst in de afdeling Noord.

Doelmatig onderhoud
Het bestuurlijk vastgestelde Onderhoudsplan heeft als doel de efficiency bij het plegen van onderhoud te vergroten. Alle belangen in het gebied worden daarbij meegenomen. Denk hierbij aan wateroverlast, verdroging, landbouw, landschap, natuur, wonen, werken en recreatie. Het waterschap dient al deze belangen op een evenwichtige manier voor zo weinig mogelijk geld.

Veranderingen
De veranderingen kunnen beeldend worden samengevat. Het beeld van ?steeds netjes gemaaide taluds? wordt vervangen door het beeld van ?steeds grotendeels schone bodems?. Het maaiseizoen begint als regel op 1 juni, behalve in die delen waar de kans op wateroverlast relatief groot is. Daar wordt vroeger begonnen met maaien. In het algemeen wordt jaarlijks twee keer gemaaid, daar waar nodig vaker en waar mogelijk n keer. De aandacht qua onderhoud gaat, voor het waarborgen van de afvoercapaciteit, primair uit naar de waterbodem en minder naar de taluds. Op de langere termijn wordt toegewerkt naar bredere, nzijdige onderhoudspaden bij de watergang.

Inloopdagen
Waterschap Rijn en IJssel kent drie afdelingen. Per afdeling organiseert het schap inloopdagen, het eerst in de afdeling Noord. Belangstellenden krijgen informatie over de praktijk van het Onderhoudsplan, het tijdstip van maaien van de watergangen en de aard en frequentie van het maaionderhoud. De bijeenkomsten in de afdeling Noord worden gehouden op:

donderdag 6 februari in zalencentrum Buitenlust in Harfsen;

donderdag 13 februari in zaal Baan in Geesteren (Gld).

Beide inloopdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Via advertenties in regionale dag- en weekbladen zijn belangstellenden genformeerd over deze inloopdagen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Waterschap Rijn en IJssel brengt eenheid in onderhoud '
Lees ook