TNO Arbeid


Werken met COPD

Mensen met een chronische aandoening kunnen problemen ondervinden in het maatschappelijk functioneren en in het werk. Om die mensen aan het werk te houden is kennis nodig van hun specifieke beperkingen, maar vooral ook van hun mogelijkheden. Het is belangrijk dat adviserende instanties zoals arbodiensten, maar ook werkgevers en de curatieve sector, op die punten worden genformeerd.

Deze (Engelstalige) publicatie beschrijft een onderzoek naar werkervaringen van mensen met COPD. Het onderzoek laat zien dat werkomstandigheden de ervaren gezondheid benvloeden van een aanzienlijk deel van de werknemers met COPD, en een rol spelen bij stoppen met werken. Het laat ook zien dat arboprofessionals die betrokken zijn bij de sociaal medische begeleiding (SMB) van deze werknemers, oog moeten hebben voor de (psycho)sociale werkomgeving. Het onderzoek benadrukt dat het kunnen blijven werken een multifactorieel probleem is. Verschillende factoren die soms onderling met elkaar samenhangen en soms gelijktijdig aanwezig zijn, benvloeden de loopbaanmogelijkheden: factoren als oudere leeftijd, laag opleidingsniveau, (veel) roken, co-morbiditeit en werkomstandigheden die ademhalingsklachten en fysieke gezondheidsklachten kunnen uitlokken komen allemaal vaker voor bij werkenden met COPD.

Het onderzoek is gefinancierd door het Nederlands Astma Fonds en het Lisv (huidige UWV), en uitgevoerd door TNO Arbeid. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van TNO Arbeid over de arbeidssituatie van mensen met een chronische aandoening.

'COPD and Work, auteur A.M. Kremer, ISBN 90-6743-988-6, is een uitgave van TNO Arbeid en kost 23, exclusief btw. Het rapport is schriftelijk te bestellen bij TNO Arbeid, fax 023 554 93 94 of receptie@arbeid.tno.nl.

Deel: ' Werken met COPD '
Lees ook