Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 4 juni 2002

1. De winnaar van de Wim van Zaalen Bokaal naar aanleiding van de quiz over de financiële verhoudingen is bekend. Voor insiders misschien weinig verrassend maar de winnaar is Jan Verhagen van de gemeente Den Haag. De nummer twee is Hans van Setten van BZK/IFLO en nummer drie is Hans Poot van de gemeente Arnhem. Geen van de inzenders was overigens geheel foutloos. Het aantal inzenders is beperkt gebleven tot 25. Een veelvoud heeft echter wel de site geraadpleegd maar heeft afgezien van inzending. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de moeilijkheidsgraad veel mensen heeft weerhouden. Het secretariaat overweegt nog of en op welke wijze volgend jaar weer een strijd om de Wim van Zaalen Bokaal zal worden georganiseerd. De antwoorden op de quiz zijn hier binnenkort te vinden.


2. De Raad heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd over de verdeling van de extra middelen voor 2002 van 22,5 miljoen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang. Bij de berekening is uitgegaan van een beschikbare budget voor vrouwenopvang van ( 9,4 mln.) en maatschappelijke opvang ( 13,3 mln.). De Raad heeft conform het eerder door de Raad ontworpen verdeelmodel een verdeling voorgesteld op basis van actuele basisgegevens. Verder wijst de Raad op de consequentie om de middelen voor de zwerfjongeren ( 3 mln.) niet via de specifieke uitkering maatschappelijke opvang te verdelen.


3. Het advies van de Raad over het concept-Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004 is vanaf deze site te downloaden. De Raad benadrukt een herziening van de comptabiliteitsvoorschriften door de inwerkingtrede van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7 maart 2002 en van de Wet dualisering provinciebestuur per 11 maart 2003. De Raad benadrukt het belang van de waarborging van autonomie van gemeenten bij de implementering van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften. Met betrekking tot de informatievoorziening aan derden, zoals het Rijk en de Europese Unie, zal later in dit jaar nader geadviseerd worden. Tenslotte is de Raad van mening dat op de balans een opgebouwde reserve in mindering mag worden gebracht op het te activeren bedrag.


4. De Raad onderkent de noodzaak onderkent van een herschikking van de bestaande clusters Sociale dienst/Bijstand en Zorg. De Raad komt tot het oordeel dat een herschikking naar drie nieuwe clusters, te weten Maatschappelijke zorg, Educatie en Werkgelegenheid+inkomen het meest passend moet worden geacht. Een algehele herijking acht de Raad niet in de rede liggen. Het is van belang dat vooral de ijking van de uitgaven voor de apparaatskosten bijstand en bijzondere bijstand met voorrang ter hand wordt genomen. De uitgaven voor onderwijshuisvesting en voorde Wet voorzieningen gehandicapten zijn nog kort geleden herijkt.

5. Naar aanleiding van de adviesaanvraag van de minister van maatschappelijke doelstellingen en voorzieningen te realiseren. Het advies is binnenkort vanaf deze site te downloaden.


6. De Raad heeft gesproken over de mogelijke verdeling in het provinciefonds van de OCW gelden voor de regionale omroep.


7. De Raad heeft een adviesaanvraag over cofinanciering ontvangen worden. Het onderwerp komt ook in het jaarboek aan de orde.
8. In het kader van Plan van aanpak transparantie (Plavat) hecht de

9. De volgende vergadering van de Raad voor de financiële verhoudingen vindt plaats op donderdag 13 juni 2002.

Deel: ' Winnaar Wim van Zaalen Bokaal bekend '
Lees ook