wolters kluwer nv

11 maart 2003

wolters kluwer maakt volledige resultaten over 2002 bekend

benchmark in overeenstemming met prognoses ondanks economische teruggang

stijging van omzet met 4% tot eur 3,9 miljard bij constante valutakoersen autonome omzetgroei van 1%
stijging van gewoon nettoresultaat met bijna 8% tot eur 453 miljoen bij constante koersen forse gewone vrij besteedbare kasstroom van eur 400 miljoen (2001: eur 328 miljoen) opnieuw dubbelcijferige groei van elektronische omzet: +13% netto boekwinst op desinvesteringen van eur 303 miljoen ltb north america in 2003: verhoogde investeringen in internet productontwikkeling en herschikking van de activiteiten nancy mckinstry benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur per 1 september 2003 boudewijn beerkens (chief financial officer) voorgedragen als lid van de raad van bestuur per 1 mei 2003

 benchmark |     |2002  |2001  |2002  |2001  | |totaal eur mln  |3.895  |3.837  |777  |812  | |niet-kern   |340  |400  |62  |84   | |activiteiten  |   |   |   |   | |kernactiviteiten |3.555  |3.437  |715  |728  | |groei in %   |   |   |   |   | |totaal    |2%  |5%   |-4%  |3%   | |kernactiviteiten |3%  |9%   |-2%  |5%   | uitsplitsing groei in 2002 |in %    |omzet  |omzet  |gewoon  |gewoon  | |     |   |   |ebita  |ebita  | |     |2002  |2001  |2002  |2001  | |autonome groei  |   |   |   |   | |- kernactiviteiten |1.3%  |2,9%  |-3,5%  |-9,5%  | |- niet-kern  |-2,1%  |-5,4%  |-17,9%  |-1,4%  | |activiteiten  |0,9%  |1,7%  |-5,0%  |-8,5%  | |totaal    |   |   |   |   | |reorganisatie  |-   |-   |-   |7,6%  | |voorzieningen  |   |   |   |   | |acquisities  |4,4%  |4,6%  |4,5%  |3,7%  | |desinvesteringen |-1,1%  |-2,4%  |-0,6%  |-1,2%  | |bij constante  |4,2%  |3,9%  |-1,1%  |1,6%  | |koersen   |   |   |   |   | |koerseffect  |-2,7%  |0,8%  |-3,2%  |1,3%  | |totaal    |1,5%  |4,7%  |-4,3%  |2,9%  | 
niet-kernactiviteiten
de omzet van de niet-kernactiviteiten/af te stoten bedrijfsonderdelen daalde met 15% naar eur 0,3 miljard. totaal werd in 2002 voor circa eur 0,2 miljard aan jaaromzet gedesinvesteerd (inclusief kluwer academic publishers en bohn stafleu van loghum).

 niet-kernactiviteiten/af te stoten bedrijfsonderdelen |eur mln   |2002   |2001   |mutatie in % | |omzet    |340   |400   |-15%   | |gewoon ebita  |62   |84   |-26%   | |gewone ebita marge |18%   |21%   |    | |in %    |1.661  |1.819   |-9%    | |fte's (gemiddeld) |    |    |    | 
media-omzet
het accent van de omzet is verder verschoven van papieren producten naar elektronische omzet. die lag in het verslagjaar op 32% van de omzet van de kernactiviteiten (2001: 29%). hieruit blijkt duidelijk dat onze elektronische producten in belangrijke mate ons toekomstige succes bepalen. de cd-rom-omzet steeg bijna 4% voor de kernactiviteiten en de internetomzet zelfs met 31% voor de kernactiviteiten tot eur 469 miljoen. hiermee hebben we onze doelstelling van 30% elektronische omzet in 2002 gehaald. circa 13% van onze omzet wordt nu via het internet gerealiseerd. wij verwachten dat in de komende jaren de omzet van onze sterke internetgerelateerde producten en diensten verder zal blijven groeien.

door de veranderende voorkeur van de markt daalde het aandeel van papieren producten in de totale omzet van 71% (2001) naar 68% (2002). papier is en blijft voorlopig dus nog wel onze belangrijkste omzet- en kasstroomgenerator.

 uitsplitsing van omzet |omzet        |2002 | % |2001* | %  | |internet       |469 |13% |359  |10%  | |overig online      |51 |2% |52  |2%  | |subtotaal       |520 |15% |411  |12%  | |cd-rom        |602 |17% |578  |17%  | |totaal elektronisch    |1,122 |32% |989  |29%  | |papieren producten     |2,433 |68% |2,448 |71%  | |totaal kernactiviteiten   |3,555 |100% |3,437 |100% | |niet-kernactiviteiten    |340 |  |400  |  | |totaal        |3,895 |  |3,837 |  | 

* cijfers voor 2001 zijn aangepast voor niet-kernactiviteiten ontwikkelingen per cluster in 2002

legal, tax & business europe - groeistrategie krijgt vorm

 |eur mln  |2002 |2001 |mutat|autonome |acquisit|desinves|koers-e| |    |  |* |ie in|groei ** |ies  |-teringe|ffect | |    |  |  |% |   |  |n  |  | |omzet  |1.228|1,179|4% |0%   |4%  |0%  |0%  | |waarvan  |318 |300 |6% |   |  |  |  | |elektronisch |  |  |  |   |  |  |  | |gewoon  |274 |259 |6% |   |  |  |  | |ebitda  |  |  |  |   |  |  |  | |gewoon ebita |230 |223 |3% |-2%  |5%  |0%  |0%  | |gewone ebita |19% |19% |  |   |  |  |  | |marge (in %) |  |  |  |   |  |  |  | |capex  |59 |55 |7% |   |  |  |  | |fte's  |7.653|7.436|3% |-2%  |5%  |0%  |  | |(gemiddeld) |  |  |  |   |  |  |  | 

* alle cijfers voor 2001 zijn pro forma aangepast voor de overdracht van niet-kernactiviteiten
** inclusief effect van extra (internet) productontwikkeling
gedurende 2002 heeft het cluster in europa aanzienlijke vooruitgang geboekt in het versterken van zijn nummer één positie in zijn kernmarkten. de omzet van de europese activiteiten groeide in 2002 met circa 4%, met name als gevolg van acquisities. de autonome omzetgroei was nihil, maar gewoon ebita verbeterde ten opzichte van 2001.

in europa was er een gezonde groei van de omzet in centraal europa, italië, frankrijk en scandinavië en ook teleroute zorgde voor solide resultaten. in nederland was sprake van een lichte omzetdaling, deels veroorzaakt door de afnemende bijdrage van het cyclische deel van de activiteiten. in duitsland werd vooral groei gerealiseerd door enkele strategisch belangrijke acquisities, maar hadden onze bedrijven te lijden onder de tegenvallende economische groei en budgetbeperkingen van lokale overheden. in belgië en het verenigd koninkrijk was sprake van tegenvallende resultaten. daartegenover stond echter de sterke groei van de consultancy activiteiten in het verenigd koninkrijk, terwijl in belgië aan het einde van het jaar de eerste tekenen van herstel zichtbaar werden.

in 2002 steeg de elektronische omzet naar eur 318 miljoen (26% van de clusteromzet). het uiteindelijke doel is het aanbieden van steeds betere producten en know-how in de markten waar het cluster in europa actief is. de groei van de omzet werd negatief beïnvloed door de verder afnemende vraag naar losbladige uitgaven, die in een aantal landen een belangrijke bron van inkomsten vormen.

om de portefeuille 'kernactiviteiten' te versterken werd een aantal belangrijke strategische acquisities verricht. zo werd in het verenigd koninkrijk abg professional information overgenomen (de uitgeverstak van het grootste europese accountancy instituut) en werd de positie in frankrijk versterkt met de overname van val informatique (markt voor gezondheid, veiligheid en milieu) en ciceron (juridische markt). in duitsland slaagden we erin twee belangrijke acquisities af te ronden: verlag praktisches wissen (juridische, fiscale en zakelijke informatieproducten) en annotext (juridische werkprocesondersteuning). de software activiteiten in italië werden verder versterkt door de acquisitie van artel, dat zich richt op de financiële, belasting- en human resources markt.

in 2002 werd de europese organisatie verdeeld in drie regionale groepen. hierdoor wordt de internationale samenwerking bevorderd, kunnen best practices beter worden benut en wordt het clustermanagement nauwer betrokken bij de bedrijfsvoering. in 2003 zal dit proces worden voortgezet, waarbij alle niet uitgeverij gerichte activiteiten (productie, distributie, inkoop, it) worden gecoördineerd door een european chief services officer en alle uitgeverijactiviteiten door een european chief publishing officer. in 2003 zal het cluster zich met name richten op standaardisering, verbetering van de bedrijfsvoering, versnelde groei, herziening van de portefeuille en strategische acquisities.

legal, tax & business north america - investeren in toekomstige groei

 |eur mln  |2002 |2001 |mutati|autonome|acquisit|desinves-|koerseff| |    |  |* |e in |groei |ies  |teringen |ect  | |    |  |  |%  |**  |  |   |  | |omzet  |1.214|1.210|0% |+2%  |4%  |0%  |-6%  | |waarvan  |537 |497 |8% |  |  |   |  | |elektronisch |  |  |  |  |  |   |  | |gewoon  |363 |375 |-3% |  |  |   |  | |ebitda  |  |  |  |  |  |   |  | |gewoon ebita |326 |340 |-4% |-1%  |2%  |0%  |-5%  | |gewone ebita |27% |28% |  |  |  |   |  | |marge (in %) |  |  |  |  |  |   |  | |capex  |53 |52 |2% |  |  |   |  | |fte's  |6.439|6.221|4% |0%  |4%  |0%  |  | |(gemiddeld) |  |  |  |  |  |   |  | 

* alle cijfers voor 2001 zijn pro forma aangepast voor de overdracht van niet-kernactiviteiten
** inclusief effect van extra (internet) productontwikkeling
de winstgevendheid van het cluster is nog steeds de hoogste binnen wolters kluwer. toch was er een lichte daling van de marges als gevolg van een tegenvallende autonome groei. om zijn marktleiderschap in informatie wereldwijd door te trekken naar software en diensten, heeft ltb north america in 2002 opnieuw fors geïnvesteerd, zowel door de overname van snelgroeiende producenten van werkprocesondersteunende tools als door eigen productontwikkeling.

onder moeilijke economische omstandigheden wisten de amerikaanse bedrijven gemeten in lokale valuta de omzet te verhogen met 6%. de negatieve ontwikkeling van de dollarkoers beïnvloedde de omzet in de gerapporteerde euro's echter negatief, waardoor de omzet per saldo slechts licht toenam. een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd door acquisities. ondanks een daling van de autonome groei in 2002 realiseerde ltb north america een gezonde winstmarge van 27%. dankzij effectieve kostenbeheersing en verbetering van de efficiency, wist het cluster de negatieve gevolgen van een tegenvallende omzet te beperken, terwijl de investeringen in nieuwe producten gehandhaafd bleven.

cch legal information services en bankers systems inc. werden geconfronteerd met een vertraging van de groei als gevolg van de stagnerende amerikaanse economie. de resultaten van cch us publishing bleven achter bij de verwachtingen. dit was met name het geval bij de traditionele losbladige uitgaven. aspen publishers (de juridische uitgeverij) liet een gezonde groei van de omzet zien, als gevolg van de sterke groei van het online platform loislaw (bijna 50%). de marge van aspen daalde licht, mede door de extra investeringen in loislaw. cch tax compliance (toonaangevend in belastingaangifte software voor professionals) had een goed jaar en liet een sterke autonome groei zien en een lichte daling van de operationele marge.

de internet omzet van het cluster vertoonde een sterke groei (+33% in lokale valuta gemeten), een teken dat de investeringen in internetproducten vruchten beginnen af te werpen. het percentage elektronische omzet steeg dit jaar verder naar 44% van de totale omzet (2001: 41%), waarbij de aan internetgerelateerde omzet de snelst groeiende component is.

in 2002 nam ltb north america 15 bedrijven over waarmee het haar positie in compliance research en werkproces ondersteunende tools versterkte. cch nam uniform insurance services over (marktleider op het gebied van schadeverzekeringsformulieren) en de complianceware database (gericht op regelgeving voor de sectoren consumptief krediet en verzekeringen). aspen publishers vergrootte haar aanbod van informatie door de acquisitie van een aantal strategische producten.

ltb north america heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar streven om klanten beter te bedienen en het klantenbestand uit te breiden. dit werd gerealiseerd door verdere verbetering van marketing, business development en de omzet. dankzij eerdere investeringen in marktgerichte internet sites (voor professionals op belasting- en juridisch gebied en voor het bank- en verzekeringswezen), heeft ltb north america versneld nieuwe producten op de markt gebracht.

om verdere vooruitgang te boeken met de strategie gericht op het beter bedienen van de kernmarkten, wil ltb north america in 2003 haar business units herschikken naar belangrijkste klantgroepen, de ontwikkeling van geïntegreerde producten versnellen en een shared services infrastructuur introduceren voor technologie, operations en administratieve functies. om professionals op het gebied van belasting, accountancy, juridische zaken, financiën en juridische ondersteuning te bedienen zal ltb north america vier nieuwe klantgerichte units introduceren. het cluster zal activiteiten die niet passen in de nieuwe strategie minder benadrukken en deze in sommige gevallen afstoten.

legal, tax & business asia pacific - veranderingen en uitdagingen

 |omzet  |748 |680 |10% |+5% |10%  |0%  |-5%  | |waarvan  |228 |158 |44% |  |  |  |  | |elektronisch |  |  |  |  |  |  |  | |gewoon  |147 |138 |7% |  |  |  |  | |ebitda  |  |  |  |  |  |  |  | |gewoon ebita |131 |123 |6% |-4% |15%  |0%  |-5%  | |gewone ebita |17% |18% |  |  |  |  |  | |marge (%) |  |  |  |  |  |  |  | |capex  |21 |22 |-4% |  |  |  |  | |fte's  |2,352|2,230|6% |-1% |7%  |0%  |  | |(gemiddeld) |  |  |  |  |  |  |  | 

* alle cijfers voor 2001 zijn pro forma aangepast voor de overdracht van niet-kernactiviteiten
** inclusief effect van extra (internet) productontwikkeling
voor het cluster health was 2002 een belangrijk jaar waarin een nieuwe strategie werd geformuleerd en een reorganisatie werd ingezet onder leiding van een nieuw management team. de strategiekeuze van wolters kluwer om uit te groeien tot de toonaangevende aanbieder van informatie voor professionals in de medische sector en aanverwante wetenschappen, resulteerde in goede financiële prestaties.

de omzet groeide in het afgelopen jaar met 15% in lokale valuta gemeten (in euro's +10%). de autonome groei kwam uit op een gezonde 5%, waaraan alle activiteiten bijdroegen. de operationele marge kwam ondanks de reorganisatiekosten uit op bijna hetzelfde niveau als 2001.

health biedt onderzoeks- en klinische informatie in alle formaten. in eerste instantie in de vorm van publicaties, maar op den duur geïntegreerd in hulpmiddelen. op korte termijn streeft health naar uitbreiding van haar portefeuille must-have producten voor de belangrijkste institutionele segmenten over het volledige spectrum van informatie, platform en tools. daarnaast vernieuwt het cluster haar educatieve productaanbod (studiemateriaal) en werkt zij aan de profilering als aanbieder van hulpmiddelen voor de medische praktijk, waarin researchgegevens en feitelijke bevindingen zijn gecombineerd. tegelijkertijd versterkt health haar positie in databanken en hulpmiddelen voor de ondersteuning van huisartsen bij werkplanning en besluitvorming.

de elektronische omzet van het cluster kwam uit op eur 228 miljoen, circa 30% van de clusteromzet. met name de online diensten van ovid maakten een sterke groei door als gevolg van de integratie van silverplatter, maar ook door de versterking van het aanbod van journals.

de integratie van medi-span (toonaangevende aanbieder van medicijngegevens en klinische informatie) dat is geacquireerd in 2001, verliep volgens plan. volgens planning werd voor het einde van het jaar kluwer academic publishers, niet passend in de nieuwe strategie van het cluster, verkocht. ovid, het belangrijkste online platform van het cluster health, realiseerde een sterke groei, mede als gevolg van de integratie van silverplatter (acquisitie 2001).

de portefeuille is gereorganiseerd om de klantgerichtheid van het cluster te versterken en de coördinatie tussen clusters te bevorderen. marketing en distributie zijn gerationaliseerd. health implementeert momenteel nieuwe kernprocessen op het gebied van financiën, technologie en personeelszaken. health wil uitgroeien tot wereldwijd marktleider van informatie voor professionals in de gezondheidszorg en de medische sector. het cluster is goed gepositioneerd om dit te verwezenlijken.

education - productontwikkeling

 |eur mln  |2002|2001|mutatie |autonome|acquisi|desinve|koerseff| |    | | |in % |groei * |ties |s-terin|ect  | |    | | |  |  |  |gen |  | |omzet  |300 |308 |-2%  |-3%  |1%  |0%  |0%  | |waarvan  |19 |16 |19%  |  |  |  |  | |elektronisch | | |  |  |  |  |  | |gewoon  |64 |68 |-6%  |  |  |  |  | |ebitda  | | |  |  |  |  |  | |gewoon ebita |56 |61 |-8%  |-8%  |0%  |0%  |0%  | |gewone ebita |19% |20% |  |  |  |  |  | |marge (%) | | |  |  |  |  |  | |capex  |11 |10 |10%  |  |  |  |  | |fte's  |1.48|1.44|3%  |0%  |3%  |  |  | |(gemiddeld) |6 |1 |  |  |  |  |  | 

* inclusief effect van extra (internet) productontwikkeling
in zijn totaliteit heeft het education cluster voldaan aan de verwachtingen die aan het begin van het boekjaar zijn geformuleerd. de resultaten in zijn belangrijkste markten (zweden en nederland) waren zelfs beter dan verwacht. het cluster heeft de doelstelling voor het bedrijfsresultaat gehaald en op bijna alle terreinen kon het marktaandeel worden gehandhaafd of uitgebreid.

de omzet van de educatieve uitgeefactiviteiten daalde in 2002 met 2%, wat 1% beter was dan verwacht. de autonome omzetgroei kwam uit op -3%. de geplande omzetdaling was met name het gevolg van de curriculum cyclus in enkele landen, waaronder nederland. de verkoop van schoolboeken in duitsland en het verenigd koninkrijk viel tegen doordat scholen een groter deel van hun budget besteedden aan onder meer onderhoud van gebouwen en werving van leerkrachten. de operationele marge kwam ondanks significante investeringen in succesvolle nieuwe productontwikkeling uit op bijna 19%. mede door stringente kostenbeheersing en een meer directe aansturing vanuit het cluster, werd de marge op peil gehouden. de elektronische omzet in het cluster education nam in 2002 toe tot eur 19 miljoen. in 2002 werd in het verenigd koninkrijk moorhouse black geacquireerd, een onderneming die distance learning services aanbiedt aan scholen.

dankzij de sterke marktposities en vertrouwde merknamen in de schoolboekenbranche is education goed gepositioneerd om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden die zich in de traditionele markten voordoen op het terrein van onder meer e-learning, management en testen. het accent op nieuwe activiteiten in combinatie met een gestructureerde bewerking van zijn kernmarkt (schoolboeken) begint effect te sorteren. dit alles moet zich eind 2003 vertalen in concreet resultaat dat vervolgens in 2004 verder moet worden uitgebouwd.

dividend
evenals in voorgaande jaren hebben wij besloten onze aandeelhouders de keus te laten: contant dividend of stockdividend. bij die laatste optie kan het dividend worden herbelegd. op basis van een ongewijzigd uitkeringspercentage van ongeveer een derde van de benchmark gewoon nettoresultaat voor amortisatie immateriële vaste activa en voorziening pensioenlast is ons voorstel om over 2002 een dividend van eur 0,55 (2001: eur 0,53) per aandeel uit te keren. ons dividendvoorstel leggen we voor aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, op 16 april 2003. daarna vragen we de aandeelhouders hun keuze kenbaar te maken. het stockdividend wordt op 25 april 2003 (na beurs) vastgesteld. het dividend stellen we vanaf 29 april 2003 betaalbaar.

prognoses:
dit persbericht bevat prognoses. deze prognoses zijn herkenbaar aan het gebruik van woorden als 'verwacht', 'mogelijk', 'zal' en vergelijkbare uitdrukkingen. deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden en de werkelijke resultaten en gebeurtenissen kunnen aanmerkelijk afwijken van de huidige verwachtingen. factoren die daartoe kunnen leiden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de algehele economische omstandigheden, de situatie op de markten waar wolters kluwer actief is, het gedrag van klanten, leveranciers en concurrenten, technologische ontwikkelingen en juridische bepalingen en voorschriften van regelgevende instanties die consequenties hebben voor de activiteiten van wolters kluwer.

Deel: ' Wolters Kluwer maakt volledige resultaten over 2002 bekend '
Lees ook